คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
2 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
3 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
4 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
5 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
6 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
7 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
8 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
9 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
10 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางยุวันดา พานิช
11 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
12 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
13 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
14 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
15 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง
16 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
17 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
18 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
19 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
20 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
21 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
22 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
23 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
24 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
25 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
26 ว21203 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1/2563 นางยุวันดา พานิช
27 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
28 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
29 ว22203 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
30 ว23203 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 1/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
31 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
32 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
33 ส31101 สังคมศึกษา 1 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
34 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
35 ว31201 ฟิสิกส์ 1 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
36 ส32101 สังคมศึกษา 3 1/2563 นายธีริทธิ์ อิ่นคำ
37 ส33101 สังคมศึกษา 5 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
38 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
39 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นายธีริทธิ์ อิ่นคำ
40 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
41 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
42 ว31221 เคมี 1 1/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
43 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
44 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
45 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
46 ว31241 ชีววิทยา 1 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
47 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
48 ว32101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
49 ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
50 ว32201 ฟิสิกส์ 3 1/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
51 ว32221 เคมี 3 1/2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
52 ว32241 ชีววิทยา 3 1/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี
53 ว33101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
54 ว33201 ฟิสิกส์ 5 1/2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
55 ว33221 เคมี 5 1/2563 นางยุวันดา พานิช
56 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
57 ศ11101 ศิลปะ1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
58 ศ11101 ศิลปะ1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
59 ศ11101 ศิลปะ1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
60 อ11101 ภาษาอังกฤษ1 0/2563 นางสาวแพรวนภา คำทา
61 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
62 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
63 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
64 ว11201 คอมพิวเตอร์เสริม1 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
65 อ11201 ภาษาอังกฤษเสริม1 0/2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
66 จ11201 ภาษาจีน1 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
67 พ11203 ว่ายน้ำ1 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
68 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
69 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
70 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
71 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
72 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
73 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
74 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
75 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
76 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
77 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
78 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
79 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
80 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
81 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
82 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
83 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา2 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
84 ศ12101 ศิลปะ2 0/2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
85 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
86 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
87 อ12101 ภาษาอังกฤษ2 0/2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
88 ว12201 คอมพิวเตอร์เสริม2 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
89 อ12201 ภาษาอังกฤษเสริม2 0/2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
90 จ12201 ภาษาจีน2 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
91 พ12203 ว่ายน้ำ2 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
92 ท13101 ภาษาไทย3 0/2563 นางดรุณ มีนา
93 ท13101 ภาษาไทย3 0/2563 นางรำพึง มะโน
94 ท13101 ภาษาไทย3 0/2563 นางศิโรรัตน์ ตีระสหกุล
95 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2563 นางดรุณ มีนา
96 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2563 นางรำพึง มะโน
97 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2563 นางศิโรรัตน์ ตีระสหกุล
98 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
99 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2563 นางดรุณ มีนา
100 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2563 นางรำพึง มะโน
101 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 0/2563 นางศิโรรัตน์ ตีระสหกุล
102 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2563 นางดรุณ มีนา
103 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2563 นางรำพึง มะโน
104 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2563 นางศิโรรัตน์ ตีระสหกุล
105 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
106 ศ13101 ศิลปะ3 0/2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
107 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2563 นางดรุณ มีนา
108 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2563 นางรำพึง มะโน
109 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2563 นางศิโรรัตน์ ตีระสหกุล
110 อ13101 ภาษาอังกฤษ3 0/2563 นางสาวแพรวนภา คำทา
111 ว13202 คอมพิวเตอร์เสริม3 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
112 อ13201 ภาษาอังกฤษเสริม3 0/2563 นางสาวแพรวนภา คำทา
113 จ13201 ภาษาจีน3 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
114 พ13203 ว่ายน้ำ3 0/2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ
115 ท14101 ภาษาไทย4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
116 ค14101 คณิตศาสตร์4 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
117 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
118 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
119 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
120 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
121 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
122 ก21878 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
123 ก21897 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
124 ก21925 แนะแนว 0/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
125 ก21948 แนะแนว 0/2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน
126 ก21974 ชุมนุม 0/2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
127 ก21992 ชุมนุม 0/2563 นางวันดี ริยะสาร
128 ก22093 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
129 ก22109 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
130 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
131 ก22134 แนะแนว 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
132 ก22154 แนะแนว 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
133 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2563 นางสาวจินดา เครืออินตา
134 ก22207 ชุมนุม 0/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
135 ก22225 ชุมนุม 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
136 ก22242 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
137 ก22260 ลูกเสือยุวกาชาด 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
138 ก22279 ชุมนุม 0/2563 นางสาวดวงดาว ประสพผล
139 ก22297 ชุมนุม 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
140 ก22315 แนะแนว 0/2563 นางสาวศรัณยา สายบัว
141 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2563 นางนงคราญ ติกุล
142 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2563 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ
143 ก22331 แนะแนว 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
144 ท31101 ภาษาไทย 1 1/2563 นายณัฐนันท์ พานทอง
145 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
146 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2563 นายณัฐนันท์ พานทอง
147 ท33101 ภาษาไทย 5 1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
148 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
149 ศ14101 ศิลปะ 4 0/2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี
150 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2563 นายภานุวัฒน์ พัฒนา
151 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2563 นางณิชากร เต้าประจิม
152 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์
153 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
154 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 0/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
155 ว14201 คอมพิวเตอร์เสริม 4 0/2563 นางนันทนา ทาอิน
156 อ14201 ภาษาอังกฤษเสริม 4 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
157 อ14201 ภาษาอังกฤษเสริม 4 0/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
158 จ14201 ภาษาจีน 4 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
159 พ14207 ว่ายน้ำ 4 0/2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
160 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
161 พ21201 เทควันโด 1 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
162 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2563 นายเสกสรร ศรีวงษ์วรรณ์
163 พ22201 เทเบิลเทนนิส 1 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
164 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
165 พ23201 แบดมินตัน 1 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
166 ท15101 ภาษาไทย5 0/2563 นางสาวศรัณยา สายบัว
167 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
168 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 0/2563 นางสาวดวงดาว ประสพผล
169 พ31101 สุขศึกษาพลศึกษา 1 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
170 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 0/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา
171 พ31201 เปตอง 1 1/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
172 พ31202 ฟุตซอล 1 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
173 พ31203 สมรรถภาพทางกาย1 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
174 พ32101 สุขศึกษาพลศึกษา 3 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
175 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2563 นางสาวดวงดาว ประสพผล
176 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
177 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2563 นางสาวศรัณยา สายบัว
178 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0/2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
179 ศ15101 ศิลปะ5 0/2563 นายอนุกุล นามปัน
180 ง15101 การงานอาชีพ5 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
181 ง15101 การงานอาชีพ5 0/2563 นางสาวศรัณยา สายบัว
182 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 0/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
183 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
184 อ15201 ภาษาอังกฤษเสริม5 0/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
185 พ33201 พลศึกษาเพิ่มเติม (ฟุตซอลและการตัดสิน1) 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
186 พ33202 พลศึกษาเพิ่มเติม (แชร์บอลและการตัดสิน1) 1/2563 นายเสกสรร ศรีวงษ์วรรณ์
187 พ33203 วอลเลย์บอลและการตัดสิน1 1/2563 นายเสกสรร ศรีวงษ์วรรณ์
188 พ33204 เทเบิลเทนนิสและการตัดสิน1 1/2563 นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
189 พ33205 แบดมินตันและการตัดสิน1 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
190 พ15210 ว่ายน้ำ5 0/2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
191 จ15201 ภาษาจีน5 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
192 ท16101 ภาษาไทย6 0/2563 นางสาววริษา ภิวงค์
193 ท16101 ภาษาไทย6 0/2563 นางสาวปิติมา แสงศุภจันทรา
194 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
195 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2563 นางสาวอติกานต์ ริยะสาร
196 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
197 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2563 นางสาวสุดารัตน์ ลาพิงค์
198 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
199 ส16102 ประวัติศาสตร์6 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
200 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0/2563 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
201 ศ16101 ศิลปะ6 0/2563 นายอนุกุล นามปัน
202 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
203 ว16202 คอมพิวเตอร์เสริม6 0/2563 นางนันทนา ทาอิน
204 อ16201 ภาษาอังกฤษเสริม6 0/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
205 จ16201 ภาษาจีน6 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
206 พ16210 ว่ายน้ำ6 0/2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน
207 ว15201 คอมพิวเตอร์เสริม5 0/2563 นางนันทนา ทาอิน
208 ง16101 การงานอาชีพ6 0/2563 นางสิรินทรา ทาแกง
209 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา
210 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
211 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
212 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
213 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา
214 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
215 อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
216 อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
217 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
218 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2563 นางอัมพร ยุวงค์
219 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
220 อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2563 นางอัมพร ยุวงค์
221 อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง
222 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2563 นางอัมพร ยุวงค์
223 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
224 อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
225 อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1/2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
226 อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
227 จ21203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวนันธิชา มาเยอะ
228 จ22203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2563 นางสาวพรรณิการ์ ดอกดวง
229 จ23203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1/2563 นางสาวพรรณิการ์ ดอกดวง
230 จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
231 จ30207 ภาษาจีนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 1/2563 นางสาวนันธิชา มาเยอะ
232 จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2563 นางสาวพรรณิการ์ ดอกดวง
233 จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
234 จ33201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
235 จ33203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1/2563 นางสาวนันธิชา มาเยอะ
236 ส20205 สอนศาสตร์1 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
237 ส30241 เศรษฐกิจการค้า 1 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
238 ส30261 ภูมิปัญญาล้านนา 1 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
239 ส30281 สารศาสตร์ 1 1/2563 นายธีริทธิ์ อิ่นคำ
240 ส30201 ศาสตร์ศิลป์การท่องเที่ยว 1 1/2563 นายวรัท สมวงศ์
241 ส30243 การพัฒนาเชียงราย 1 1/2563 นายอนันต์ ทานัน
242 ส30262 อักษรล้านนา 1 1/2563 นายนเรศ วงค์สถาน
243 จ31201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1/2563 นางสาวพรรณิการ์ ดอกดวง
244 จ32201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1/2563 นางสาวนันธิชา มาเยอะ
245 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
246 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
247 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
248 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
249 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
250 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
251 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
252 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
253 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
254 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
255 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
256 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
257 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
258 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
259 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
260 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
261 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
262 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
263 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
264 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
265 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
266 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
267 ศ21101 ศิลปะ 1 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
268 ศ22101 ศิลปะ 3 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
269 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
270 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
271 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
272 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
273 ศ31101 ศิลปะ 1 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
274 ศ32101 ศิลปะ 3 1/2563 นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
275 ศ33101 ศิลปะ 5 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
276 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา
277 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
278 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
279 ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 1/2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี
280 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2563 นายสะดวก โสวะภาสน์
281 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย
282 ค23203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 1/2563 นางสาวปรียา พงศาปาน
283 ศ21201 ศิลป์ศักยภาพ 1 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/6,ม.1/7) 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
284 ศ22201 ศิลป์ศักยภาพ 3 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.2/5,ม.2/6) 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
285 ศ23201 ศิลป์ศักยภาพ 5 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/6,ม.3/7) 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
286 ศ20201 ดนตรีล้านนาเบื้องต้น 1 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
287 ศ20203 ดนตรีล้านนาเบื้องต้น 3 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
288 ศ20205 ดนตรีล้านนาเบื้องต้น 5 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
289 ศ30207 ดนตรีล้านนา 1 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
290 ศ30209 ดนตรีล้านนา 3 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
291 ศ30211 ดนตรีล้านนา 5 1/2563 นายยุทธนา กันทาเดช
292 ศ30215 ศิลป์ศักยภาพ 1 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
293 ศ30217 ศิลป์ศักยภาพ 3 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
294 ศ30219 ศิลป์ศักยภาพ 5 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข
295 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
296 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
297 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
298 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2563 นายอานนท์ นิวรัตน์
299 ง31101 การงานอาชีพ 1 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
300 ง32101 การงานอาชีพ 3 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
301 ง32101 การงานอาชีพ 3 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
302 ง33101 การงานอาชีพ 5 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
303 ง21201 งานใบตอง 1 (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/6,ม.1/7) 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
304 ง30242 ภาษา HTML 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
305 ง32253 การสร้างฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 1 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
306 ง30246 การสร้าง E-Book 1/2563 นายอานนท์ นิวรัตน์
307 ง30246 การสร้าง E-Book 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
308 ง31255 ปฎิบัติการเกษตร 1 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
309 ง31256 หลักพืชกรรม 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
310 ง31282 หลักการเลี้ยงสัตว์ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
311 ง32281 การปฎิบัติงานเกษตร 2 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
312 ง32282 การขยายพันธุ์พืช 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
313 ง32283 ผลิตพืชสมุนไพร 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
314 ง32287 การเลี้ยงสัตว์เล็ก 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
315 ง33261 ปฎิบัติการเกษตร 3 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
316 ง33264 งานช่างเกษตร 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
317 ง33219 ธุรกิจเบเกอรี่เบื้องต้น 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
318 ง33219 ธุรกิจเบเกอรี่เบื้องต้น 1/2563 นางสาวชลิดา ปินคำ
319 ง33221 ผู้ประกอบการอาหารนานาชาติ 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
320 ง33221 ผู้ประกอบการอาหารนานาชาติ 1/2563 นางสาวชลิดา ปินคำ
321 ง30204 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
322 ง30231 การบัญชีเบื้องต้น 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
323 ง30233 การขายเบื้องต้น 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
324 ง31245 การพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
325 ง30203 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
326 ง30207 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
327 ง32243 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
328 ง30209 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 1/2563 นายอานนท์ นิวรัตน์
329 ง30205 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
330 ง30234 การเป็นผู้ประกอบการ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
331 ง30234 การเป็นผู้ประกอบการ 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
332 ง30211 กฏหมายพาณิชย์ 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
333 ง30215 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
334 ง30220 ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 1/2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น
335 ง30210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
336 ง31261 การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
337 ง30236 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
338 ง32270 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
339 ง32271 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
340 ง32272 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
341 ส32221 ทักษะชีวิตและสังคม 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
342 ง33248 การบัญชีตั๋วเงิน 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
343 ง33249 การบัญชีสินค้า 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
344 ง33252 การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย 1/2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน
345 ง33253 การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ 1/2563 นางสุณี ศรีมูล
346 ง31265 โภชนาการ 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
347 ง31267 การประกอบอาหาร 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
348 ง31268 การสุขาภิบาลอาหาร 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
349 ง30267 ขนมไทยเบื้องต้น 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
350 ง30267 ขนมไทยเบื้องต้น 1/2563 นางสาวชลิดา ปินคำ
351 ง30282 เบเกอรี่เบื้องต้น 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
352 ง30288 การตัดเย็บเบื้องต้น 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
353 ง30289 ศิลปะและการออกแบบ 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
354 ง30277 อาหารพร้อมปรุง 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
355 ง30277 อาหารพร้อมปรุง 1/2563 นางสาวชลิดา ปินคำ
356 ง30269 อาหารว่าง 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
357 ง30269 อาหารว่าง 1/2563 นางสาวชลิดา ปินคำ
358 ง30284 เบเกอรี่เพื่อการค้า 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
359 ง30284 เบเกอรี่เพื่อการค้า 1/2563 นางสาวชลิดา ปินคำ
360 ง30225 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
361 ง31239 พื้นฐานงานไม้ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
362 ง31276 วัสดุและวิธีการก่อสร้างโครงสร้าง 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
363 ง31241 พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
364 ง31277 อ่านแบบงานก่อสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
365 ง32269 เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
366 ง32208 กลศาสตร์โครงสร้าง 1 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
367 ง32218 งานระดับเพื่อการก่อสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
368 ง32225 ไฟฟ้าในอาคาร 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
369 ง33203 คอมพิวเตอร์เพื่อการก่อสร้าง 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
370 ง33204 งานผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องกล 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
371 ง33205 หุ่นจำลองโครงสร้าง 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
372 ง33209 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
373 ง31231 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
374 ง31233 เครื่องวัดไฟฟ้า 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
375 ง32239 เครื่่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
376 ง32240 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
377 ง32249 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
378 ง32227 เทคนิคการจัดการพลังงาน 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
379 ง32231 เครื่องทำความเย็น 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
380 ง32233 การส่องสว่าง 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
381 ง33217 นิวเมตริกและไฮดรอลิค 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
382 ง30219 โครงการ 1/2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์
383 ง30219 โครงการ 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
384 ง33228 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
385 ง33229 โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1/2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี
386 ง31225 งานเครื่องยนต์เล็ก 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
387 ง31226 งานจักรยานยนต์ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
388 ง32228 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
389 ง33234 แก๊สรถยนต์ 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
390 ง33269 กัญชาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
391 ง31273 การเลี้ยงกระต่าย 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
392 ง32290 การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
393 ง32220 กัญชาศาสตร์ 3 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
394 ง31249 ธุรกิจซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
395 ง32251 การบริหารธุรกิจ ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
396 ง21243 คอมพิวเตอร์เพื่อพื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
397 ง21218 พื้นฐานงานเกษตร 1 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
398 ง22218 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 1 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
399 ง23212 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 1 1/2563 นายชนะพันธ์ ถาวร
400 ง31208 การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
401 ง32216 การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
402 ง33207 การตัดเย็บเสื้อผ้า 5 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง
403 ง22215 การถ่ายภาพเพื่องานธุรกิจ 1/2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ
404 ง33242 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
405 ง30212 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย
406 ง33237 กลศาสตร์เครื่องกล 1/2563 นายศตพล สุวรรณดี
407 ง20221 การเลี้ยงแพะ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
408 พ20213 ว่ายน้ำหญิง 1 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
409 พ20211 ว่ายน้ำชาย 1 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
410 ง20240 น้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
411 ง20223 การเลี้ยงสุกร 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
412 พ20215 ว่ายน้ำชาย 2 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
413 พ20217 ว่ายน้ำหญิง 2 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
414 ง20228 การเพาะเลี้ยงไส้เดือน 1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
415 ง20232 งานกราฟิกเพื่อการออกแบบ 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา
416 ง20230 ซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
417 ง20249 การออกแบบสร้างเว็บไซต์ 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
418 ง20247 งานอาชีพซักอบรีด เบื้องต้น 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
419 ง20225 การเลี้ยงกระบือ 1 1/2563 นายภัทรพล กันฤทธิ์
420 พ20219 ว่ายน้ำชาย 3 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง
421 พ20221 ว่ายน้ำหญิง 3 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
422 ง31279 กัญชาศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
423 ง31205 การขยายพันธ์ุพืช 1 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
424 พ30221 ว่ายน้ำ 4 ชาย 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
425 พ30223 ว่ายน้ำ 4 หญิง 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
426 ง30260 การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ 1/2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ
427 พ30225 ว่ายน้ำ 5 ชาย 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
428 พ30227 ว่ายน้ำ 5 หญิง 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
429 ง30299 ซัก อบ รีด สู่สากล 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
430 พ30229 ว่ายน้ำ 6 ชาย 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
431 พ30231 ว่ายน้ำ 6 หญิง 1/2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์
432 ง20268 การทำเครื่องดื่มสมุนไพร (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.2/5,ม.2/6) 1/2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี
433 ง20213 บริการด้านซัก อบ รีด 1 1/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์
434 อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/6,ม.3/7) 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง
435 ง20278 อาหารจานเดียว (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.1/6,ม.1/7) 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์
436 ง20275 การเย็บกระเป๋าสตางค์ด้วยไหมพรม (วิชาบังคับเลือกศิลป์ศักยภาพ สำหรับ ม.3/6,ม.3/7) 1/2563 นายฐานันดร กันธวงศ์