บทเรียนออนไลน์[อื่นๆ]

บทเรียนออนไลน์[อื่นๆ]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางศิริพร วุฒิการณ์
2 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางยุวันดา พานิช
3 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางยุวันดา พานิช
4 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางยุวันดา พานิช
5 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางยุวันดา พานิช
6 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางยุวันดา พานิช
7 ว31221 เคมี 1 1/2563 นางสกุลกานต์ บุญสม
8 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
9 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
10 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
11 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
12 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
13 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
14 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
15 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2563 นางชนารดี พรมจันทร์
16 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
17 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2563 นางนภพร อวดห้าว
18 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
19 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์
20 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2563 นางจินตนา ธรรมวงค์
21 จ14201 ภาษาจีน 4 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
22 พ23201 แบดมินตัน 1 1/2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง
23 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง
24 พ31101 สุขศึกษาพลศึกษา 1 1/2563 นายคมกริช พลหาญ
25 จ15201 ภาษาจีน5 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
26 จ16201 ภาษาจีน6 0/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
27 จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่
28 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ
29 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
30 ง32243 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์
31 ง32243 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1/2563 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์