• แจ้งเรื่องร้องเรียน/ติ/ชม และข้อเสนอแนะ

    แจ้งเรื่องร้องเรียน/ติ/ชม และข้อเสนอแนะ

  • แอพพลิเคชั่นทำความดี

    แอพพลิเคชั่นทำความดี

  • วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

    วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

เตรียมความพร้อม สำหรับการจัดการเรียนการสอน

การวางแผนเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดการเรียนการสอน รูปแบบผสมผสานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) มุ่งประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสำคัญคือ การเข้าถึงช่องทางการเรียนรู้...

Read More
SEO

ประชาสัมพันธ์

รายการ วันที่ โดย
1. ประกาศพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 2021-04-21 กนกพร จำปา
2. ประกาศรายชื่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 2021-05-25 กนกพร จำปา
3. ประกาศพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 2020-12-14 กนกพร จำปา
4. แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-11-29 กนกพร จำปา
5. รูปแบบการมาเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2020-07-06 กนกพร จำปา
6. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูต่างชาติ) ภาษาอังกฤษ 0000-00-00 กนกพร จำปา
7. กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 0000-00-00 กนกพร จำปา
8. ประชาสัมพันธ์ English for all 0000-00-00 กนกพร จำปา
9. แจ้ง นักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น ระดับชั้น อนุบาล 2- 3 ป.2 - ป.6 ม.2 - ม.6 2020-05-02 กนกพร จำปา

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) นายเอกชัย อาจหาญ -
2 รายงานผลการเป็นวิทยากรกิจกรรมสร้างแกนนำกองจิตอาสา ร.ป.ค.15 ราชภักดี นางสาวปรียา พงศาปาน 28/12/2020 - 30/12/2020
3 แบบสรุปการตอบแบบสอบถามเพื่อคัดกรองคสามเสี่ยงในช่วงก่อการเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการติดต่อโรค covid-19 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
4 การรายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
5 รายงานการใช้แผน เรื่องอสมการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 3 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
6 รายงานความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียน ตนเอง ผู้ร่วมงาน และสถานศึกษา นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี -
7 แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2563 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
8 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา PDCA เดือน ธันวาคม 2563 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
9 กำหนดการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา1 ภาคเรียน 1 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 08/07/2020 - 31/10/2020
10 รายงานผลการประปฎิบัติงานและประเมินตนเองSAR ภาคเรียนที่ 2 ปี2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
11 กิจกรรมลูกเสือประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 16/02/2021 - 19/02/2021
12 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
13 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทยเรื่องโคลงสี่สุภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
14 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศลิษา แสงเมือง -
15 รายงานการปฏิบัติงานตาม mou ภาคเรียนที่ 1/63 นายเอกชัย อาจหาญ -
16 รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกันยายน นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
17 รายงานผลการดำเนินงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อระยะที่ 1 นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
18 รายงานผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ว่าที่ร้อยตรีณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 12563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ 01/04/2020 - 30/09/2020
19 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU-ชนารดี-พรมจันทร์2.63 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/11/2020 - 31/03/2021
20 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ MOU ภาคเรียนที่ 1.2563 นางสิรินทรา ทาแกง -

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย
1. แบบฟอร์มตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 2021-02-03 กนกพร จำปา
2. บันทึกข้อความเสนอ 2021-01-20 กนกพร จำปา
3. แบบฟอร์มขอชี้แจงข้อเท็จจริง 2021-01-04 กนกพร จำปา
4. คะแนนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2020-10-31 กนกพร จำปา
5. ประกาศรายชื่อนักเรียน ป. 1 ปีการศึกษา 2563 2020-05-02 กนกพร จำปา
6. ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 2020-05-02 กนกพร จำปา
7. ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 2020-05-02 กนกพร จำปา

กิจกรรม

Latest News57030075

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายกเทศมนตร

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายกเทศมนตรีตำบลเวียง และนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน เพื่อข

Read more
Latest News57030075

พิธีมอบทุนเสมอภาคหรือทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื

พิธีมอบทุนเสมอภาคหรือทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Read more
Latest News57030075

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564

Read more
Latest News57030075

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านป่าแดด อำเภอสันติสุข จังห

คณะครูโรงเรียนบ้านป่าแดด อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

Read more
Latest News57030075

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านพวงพยอม อำเภอจุน จังหวัดพ

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านพวงพยอม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

Read more
Latest News57030075

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะค

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูและนักเรียนคณะมนตรีนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำ

Read more
Latest News57030075

คณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

คณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

Read more
Latest News57030075

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรี

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย

Read more
Latest News57030075

พิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ปีการศึกษา 256

พิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ปีการศึกษา 2562

Read more

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.