• วันแม่แห่งชาติ2564

    วันแม่แห่งชาติ2564

  • แจ้งเรื่องร้องเรียน/ติ/ชม และข้อเสนอแนะ

    แจ้งเรื่องร้องเรียน/ติ/ชม และข้อเสนอแนะ

  • แอพพลิเคชั่นทำความดี

    แอพพลิเคชั่นทำความดี

คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

เตรียมความพร้อม สำหรับการจัดการเรียนการสอน

การวางแผนเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดการเรียนการสอน รูปแบบผสมผสานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) มุ่งประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสำคัญคือ การเข้าถึงช่องทางการเรียนรู้...

Read More
SEO

ประชาสัมพันธ์

Latest News2
1. ประกาศพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

2021-04-21 กนกพร จำปา

Latest News2
3. ประกาศพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

2020-12-14 กนกพร จำปา

Latest News2
4. แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระบาดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่ อยู่ในขณะนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนราชประชานุเครา

2020-11-29 กนกพร จำปา

Latest News2
5. รูปแบบการมาเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รูปแบบการมาเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2020-07-06 กนกพร จำปา

Latest News57030075
8. ประชาสัมพันธ์ English for all

0000-00-00 กนกพร จำปา

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานม.1 ภาคเรียนที่ 2ปี63 นางตีรณา หลวงศร วงษา -
2 งานนำเสนอ MOU 2/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
3 รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
4 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 (1-2564) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
5 รายงานผลการขับเคลื่อน MOU สู่การปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา -
6 ส่งแผนการวัดผลและประเมินผลอังกฤษเสริมป.4 (2/2563) นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์ 01/12/2020 - 31/03/2021
7 รายยงานการอบรมในชั้นเรียน เดือนสิงหาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
8 รายงานกิจกรรม 5ส ส.ค.64 MOU ข้อที่2 นางชนารดี พรมจันทร์ 02/08/2021 - 31/08/2021
9 รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนสิงหาคม 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
10 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
11 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ม.6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
12 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ศาสตร์พระราชาเกมส์ นางสาวศศิพิมล พวงลำใย 01/03/2021 - 04/03/2021
13 รายงานการแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวปรียา พงศาปาน -
14 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
15 รายงานผลการประเมินตนเอง E-SAR นางสาวแพรวนภา คำทา -
16 แผนการสอนวิชาสังคม หน่วยที่ 5 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
17 ส่งกำหนดการสอนvอังกฤษหลัก 1/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์ 15/05/2020 - 30/09/2020
18 รายงานผลการประเมินการฎิบัติงาน MOU รอบ 6 เดือน ภาคเรียนที่ 2 นางสาวอัญชรา มูลศรี -
19 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตาม PDCA เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น 01/02/2021 - 28/02/2021
20 PDCA เดือน ธันวาคม 2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย
1. แบบฟอร์มตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 2021-02-03 กนกพร จำปา
2. บันทึกข้อความเสนอ 2021-01-20 กนกพร จำปา
3. แบบฟอร์มขอชี้แจงข้อเท็จจริง 2021-01-04 กนกพร จำปา
4. คะแนนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2020-10-31 กนกพร จำปา
5. ประกาศรายชื่อนักเรียน ป. 1 ปีการศึกษา 2563 2020-05-02 กนกพร จำปา
6. ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 2020-05-02 กนกพร จำปา
7. ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 2020-05-02 กนกพร จำปา

กิจกรรม

Latest News57030075

ร่วมตัดผลบัตเตอร์นัทในโรงเรือน และจัดกิจกรรมปฐมฤก

เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

Read more
Latest News57030075

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายกเทศมนตร

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายกเทศมนตรีตำบลเวียง และนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน เพื่อข

Read more
Latest News57030075

พิธีมอบทุนเสมอภาคหรือทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื

พิธีมอบทุนเสมอภาคหรือทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Read more
Latest News57030075

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564

Read more
Latest News57030075

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านป่าแดด อำเภอสันติสุข จังห

คณะครูโรงเรียนบ้านป่าแดด อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

Read more
Latest News57030075

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านพวงพยอม อำเภอจุน จังหวัดพ

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านพวงพยอม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

Read more
Latest News57030075

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะค

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูและนักเรียนคณะมนตรีนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำ

Read more
Latest News57030075

คณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

คณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

Read more
Latest News57030075

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรี

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย

Read more

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.