พันธกิจ / เป้าหมาย

Tabs

หลักสูตรสถานศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 
หลักสูตรสถานศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์                    
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย                                  
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง                   
6.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
7.  รักความเป็นไทย                
8.  มีจิตสาธารณะ