Latest News57030075

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย และศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จำนวน 42 คน ศึกษาดูงาน

Comments

0 Comments