Latest News57030075

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายกเทศมนตรีตำบลเวียง และนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน เพื่อขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์แปลงหนองบัว พื้นที่ 48 ไร่ ในการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) วิทยาเขตห้วยเกี๋ยง

คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์

Comments

0 Comments