โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 21:04:29
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ

รูปภาพกิจกรรม