โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 10 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 10:55:26
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :

  ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 50 หมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ได้กำหนดให้ ครูทุกคนรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู (SELF ASSESSMENT REPORTเพื่อรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ          การรายงานการปฏิบัติตาม MOU ของโรงเรียน

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวดาราทอง เลิกการ

รูปภาพกิจกรรม