โครงการ/กิจกรรม รายงานความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียน ตนเอง ผู้ร่วมงาน และสถานศึกษา

รายงานความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียน ตนเอง ผู้ร่วมงาน และสถานศึกษา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 15 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 21:06:33
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียน ตนเอง ผู้ร่วมงาน และสถานศึกษา
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี

รูปภาพกิจกรรม