โครงการ/กิจกรรม วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องวัดไฟฟ้า ของนักเรียนทวิศึกษา(แผนกไฟฟ้ากำลัง) ระดับชั้น ปวช.๑ โดยการฝึกปฏิบัติ ”

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องวัดไฟฟ้า ของนักเรียนทวิศึกษา(แผนกไฟฟ้ากำลัง) ระดับชั้น ปวช.๑ โดยการฝึกปฏิบัติ ”

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 15 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 20:55:22
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องวัดไฟฟ้า ของนักเรียนทวิศึกษา(แผนกไฟฟ้ากำลัง) ระดับชั้น ปวช.๑ โดยการฝึกปฏิบัติ ”
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
ห้องช่างอุตสาหกรรม
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง  “การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องวัดไฟฟ้า ของนักเรียนทวิศึกษา(แผนกไฟฟ้ากำลัง) ระดับชั้น ปวช.๑ โดยการฝึกปฏิบัติ ”

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี

รูปภาพกิจกรรม