โครงการ/กิจกรรม รายงาน (PDCA) ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๓

รายงาน (PDCA) ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 22:23:54
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงาน (PDCA) ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๓
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 520 หมู่ที่. 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
ระหว่างวันที่ :
01/09/2020 - 30/10/2020
รายละเอียด :

การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ

 ประจําเดือน กันยายน  ๒๕๖๓

 

รายวิชา ภาษาไทย ท ๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางศิริพร วุฒิการณ์

รูปภาพกิจกรรม