นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 4617
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 โครงสร้างเวลาเรียนและกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/12/2020 - 09/04/2021
2 แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/12/2020 - 09/04/2021
3 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือนธันวาคม 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/12/2020 - 30/12/2020
4 รายงานผลการจัดกิจกรรม 5 ส เดือนธันวาคม 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/12/2020 - 30/12/2020
5 รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมจิตอาสาเดือน ธันวาคม 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/12/2020 - 30/12/2020
6 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ เดือนมกราคม 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/01/2021 - 31/01/2021
7 รายงานผลการจัดกิจกรรม 5 ส เดือนมกราคม 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/01/2021 - 31/01/2021
8 รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมจิตอาสาเดือน มกราคม 2564.docx นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/01/2021 - 31/01/2021
9 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
10 MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/12/2020 - 17/03/2021
11 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
12 ผลงานที่ภาคภูมิใจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
13 แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
14 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
15 E-SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -