นายเกรียงไกร โนชัย

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 14/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 094738XXXX
 • Facebook :
 • Email : japan_to@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 757
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 166772
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 นายเกรียงไกร โนชัย 15/12/2020 - 15/12/2020
2 การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 นายเกรียงไกร โนชัย 16/12/2020 - 16/12/2020
3 รายงานบันทึกตามข้อตกลงความร่วมมือ PDCA พฤศจิกายน 2563 นายเกรียงไกร โนชัย 02/11/2020 - 27/11/2020
4 รายงานบันทึกตามข้อตกลงความร่วมมือ PDCA ธันวาคม 2563 นายเกรียงไกร โนชัย 01/12/2020 - 31/12/2020
5 รายงานบันทึกตามข้อตกลงความร่วมมือ PDCA มกราคม 2564 นายเกรียงไกร โนชัย 01/01/2021 - 29/01/2021
6 รายงานบันทึกตามข้อตกลงความร่วมมือ PDCA กุมภาพันธ์ 2564 นายเกรียงไกร โนชัย 01/02/2021 - 24/02/2021
7 รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ6เดือน (ต.ค. 63-มี.ค. 64) ภาคเรียนที่2_2563 นายเกรียงไกร โนชัย 01/10/2020 - 15/03/2021
8 ผลงานที่ภาคภูมิใจ นายเกรียงไกร โนชัย 14/03/2021 - 15/03/2021
9 รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 นายเกรียงไกร โนชัย -
10 รายงานผลการประเมินตนเอง 1/63 นายเกรียงไกร โนชัย 01/04/2020 - 30/09/2020
11 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน1-63 นายเกรียงไกร โนชัย 01/04/2020 - 30/10/2020
12 รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ6เดือน (ต.ค. 63-มี.ค. 64) ภาคเรียนที่2_2563 นายเกรียงไกร โนชัย 01/10/2020 - 16/03/2021
13 เยี่ยมบ้าน 5/5 1/2563 นายเกรียงไกร โนชัย 16/09/2020 - 01/12/2020
14 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน1-63 นายเกรียงไกร โนชัย -
15 SAR ครู 62 2 เทอม เกรียงไกร นายเกรียงไกร โนชัย -
16 การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียน นายเกรียงไกร โนชัย -
17 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 นายเกรียงไกร โนชัย -
18 รายงานบันทึกตามข้อตกลงความร่วมมือ PDCA กรกฎ นายเกรียงไกร โนชัย -
19 รายงานบันทึกตามข้อตกลงความร่วมมือ PDCA สิงห นายเกรียงไกร โนชัย -
20 รายงานผลการปฏิบัติงาน 2564 นายเกรียงไกร โนชัย 01/12/2021 - 22/03/2022
21 รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ6เดือน (เม.ย. 64-ก.ย. 64) ภาคเรียนที่1_2564 นายเกรียงไกร โนชัย 20/04/2021 - 12/09/2021
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon