นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 150990156XXXX
 • วันเกิด : 29/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095449XXXX
 • Facebook : Ratchaneeporn Miki Maneerat
 • Email : vaitamilk2921@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1773
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 97460
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแก้ปัญหาเด็กหลับยาก นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ 07/09/2020 - 13/11/2020
2 รายงานผลการประเมินตนเอง (E-SAR) นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
3 รายงานผลปฎิบัติงาน PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ 01/07/2020 - 31/07/2020
4 แบบรายงาน PDCA อนุบาล ประจำเดือน สิงหาคม นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
5 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
6 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
7 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
8 รายงานการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือย ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
9 รายงานผลปฎิบัติงาน PDCA ประจำเดือน กันยายน นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
10 รายงานผลปฎิบัติงาน PDCA ประจำเดือน ตุลาคม นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -