นางจินตนา ธรรมวงค์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357070033XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ 06/07/2020 - 03/08/2020
2 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ 03/08/2020 - 01/09/2020
3 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
4 รายงานการคัดกรองความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นางจินตนา ธรรมวงค์ 27/07/2020 - 15/09/2020
5 โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน นางจินตนา ธรรมวงค์ 15/09/2020 - 30/10/2020
6 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๒ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
7 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
8 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๕ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
9 รายงานการปฏิบัติตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
10 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ 01/07/2020 - 30/09/2020
11 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน กันยายน ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ 01/09/2020 - 30/09/2020