นางจินตนา ธรรมวงค์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส "โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางจินตนา ธรรมวงค์ -
2 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
3 รายงานผลการประเมิน (SAR) กลุ่มสาระภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
4 กำหนดการการจัดการเรียนรู้และการวิเคราะห์แผนการวัดการประเมินผล ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
5 บันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ภาคเรีบยที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
6 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
7 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
8 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
9 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
10 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
11 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
12 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
13 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
14 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
15 รายงานการปฏิบัติงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
16 ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และโรงเรียน นางจินตนา ธรรมวงค์ -
17 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม "จิตอาสา" นางจินตนา ธรรมวงค์ -
18 รายงานการคัดกรองและการพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นางจินตนา ธรรมวงค์ -
19 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
20 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน กันยายน ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ 01/09/2020 - 30/09/2020
21 รายงานการคัดกรองความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นางจินตนา ธรรมวงค์ 27/07/2020 - 15/09/2020
22 โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน นางจินตนา ธรรมวงค์ 15/09/2020 - 30/10/2020
23 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๒ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
24 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
25 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
26 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๕ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
27 รายงานการปฏิบัติตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
28 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ 06/07/2020 - 03/08/2020
29 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ 03/08/2020 - 01/09/2020
30 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๖ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
31 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๗ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
32 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๘ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
33 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๙ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
34 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๑๐ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
35 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๑๑ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
36 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๑๒ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
37 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
38 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม "โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล" นางจินตนา ธรรมวงค์ 01/10/2020 - 30/10/2020
39 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางจินตนา ธรรมวงค์ 01/07/2020 - 30/09/2020
40 รายงานการใช้แผลการจัดการเรียนรุ้ หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
41 รายงานพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
42 รายงานกิจกรรม 5 ส เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
43 รายงานผลการปฎิบัติงานและการประเมินตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางจินตนา ธรรมวงค์ -
44 รายงานพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
45 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
46 รายงานกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด นางจินตนา ธรรมวงค์ -
47 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
48 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
49 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
50 โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
51 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางจินตนา ธรรมวงค์ -
52 การวิเคราะห์แผนการวัดการประเมินผลและกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางจินตนา ธรรมวงค์ -
53 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
54 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๗ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
55 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๘ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
56 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๙ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
57 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
58 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
59 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
60 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
61 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -
62 การวิเคราะห์แผนวัดประเมินผลและกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ 14/06/2021 - 14/10/2021
63 รายงานผลการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นางจินตนา ธรรมวงค์ -