นางสาวอมรนารี ปินปันคง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการสังเคราะห์ PDCA นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
2 รายงาน PDCA ธ.ค. 2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
3 รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 1 ประวัติ ความเป็นมา เค้ก นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
4 รายงาน PDCA ม.ค. 2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
5 รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 2 ชั่ง ตวง วัด นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
6 sar ปีการศึกษา 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
7 รายงานใช้แผนหน่วยที่ 1 หลักการทำงาน นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
8 รายงาน MOU 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
9 รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 2 งานช่างในบ้าน นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
10 รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 3 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
11 รายงาน MOU 1/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
12 รายงาน SAR เทอม 1/63 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
13 แผนการวัดและประเมินผล 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
14 รายงาน SAR กลุ่มสาระ กอท. ปีการศึกษา 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
15 โครงร่างงานวิจัยชั้นเรียน นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
16 ผลงานความภาคภูมิใจ นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
17 รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 5 การออกแบบและแต่งหน้าเค้ก นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
18 รายงานสังเคราะห์ PDCA 2/63 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
19 รายงานวิจัยชั้นเรียน 2/2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
20 รายงาน PDCA ก.พ. 2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
21 รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 3การเลือกวัตถุดิบ นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
22 รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 4ขั้นตอนการผลิตเค้ก นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
23 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
24 รายงาน PDCA ก.ย. 63 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
25 รายงาน PDCA ก.ย. 2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
26 รายงาน PDCA ต.ค. 2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
27 รายงาน PDCA ก.ค. 2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
28 รายงานผลการปฏิบัติงาน 13 ตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 ตุลาคม 63 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
29 แผนการสอน นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
30 กำหนดการจัดการเรียนรู้ 1/63 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
31 รายงาน PDCA ส.ค. 2563 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
32 รายงานผลการปฏิบัติงาน mou ครั้งที่ 2 ตุลาคม 63 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
33 รายงานกิจกรรม 5 ส เดือน ม.ค. 2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
34 รายงานเข้าร่วมกิจกรรมวันครู 16 ม.ค. 2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
35 รายงานกิจกรรม Home room ม.ค. 65 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
36 รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 3 การเตรียมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
37 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมววันสถานปนา 99 ปี นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
38 รายงาน PDCA เดือน ม.ค. 2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
39 รายงาน PDCA เดือน กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
40 รายงานกิจกรรม 5 ส เดือน ก.พ. 2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
41 รายงาน PDCA พ.ย. 64 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
42 รายงานกิจกรรม Home room ก.พ. 65 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
43 รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
44 รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 4-5 วิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
45 รายงานกิจกรรม 5 ส เดือน พ.ย.64 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
46 รายงานกิจกรรม Home room นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
47 รายงานผลการปฏิบัติงาน ครูอมรนารี 2/64 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
48 รายงาน PDCA เดือน ธันวาคม 2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
49 รายงาน 5ส เดือน ธันวาคม 2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
50 รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 2 วัสดุ/อุปกรณ์ นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
51 รายงานกิจกรรม Home room เดือน ธ.ค. 2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
52 รายงาน 5 ส เดือน ก.ค. 64 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
53 รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 2 การวัดตัวและการสร้างแบบ นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
54 รายงานการปฏิบัติงานตาม MOU ประจำภาคเรียน 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
55 รายงาน PDCA มิ.ย. 2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
56 รายงาน PDCA ก.ค. 2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
57 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
58 รายงานกิจกรรม 5ส มิ.ย.64 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
59 รายงานกิจกรรมโฮมรูม ก.ค. 2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
60 รายงานกิจกรรมวันไหว้ครู 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
61 รายงานกิจกรรมโฮมรูม มิ.ย. 2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
62 รายงาน PDCA ส.ค. 2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
63 รายงาน 5 ส เดือน ส.ค. 64 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
64 รายงานกิจกรรมโฮมรูม ส.ค. 2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
65 รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 3 การเลือกผ้า การคำนวณและการวางแบบ นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
66 รายงาน PDCA ก.ย. 2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
67 รายงานกิจกรรม 5 ส เดือน กันยายน 2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
68 รายงานการใช้แผน หน่วยที่ 4 การสร้างชิ้นงานจากผ้า นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
69 รายงานกิจกรรม Home room เดือน กันยายน 2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
70 รายงานการสอนชดเชยในภาวะวิกฤตโควิด-19 ก.ค.64 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
71 รายงานโครงร่างงานวิจัย 1/64 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
72 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (SAR) 1/64 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
73 แผนการวัดและประเมินผล 1/2564 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
74 กำหนดการจัดการเรียนรู้ 1/64 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
75 รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.4/5 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
76 รายงานกิจกรรม 5 ส ประจำเดือน พ.ค. 2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
77 บันทึกข้อตกลง MOU นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
78 รายงาน PDCA เดือน ก.ค. 65 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
79 รายงานกิกรรม 5 ส เดือน ก.ค. 65 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
80 รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 2 งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
81 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
82 รายงาน PDCA พ.ค. 2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
83 รายงานกิจกรรม 5 ส มิ.ย. 65 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
84 รายงาน PDCA มิ.ย. 2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
85 รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 1 การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
86 แผนการวัดและประเมินผล 1/2565 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
87 กำหนดการสอน 1/65 นางสาวอมรนารี ปินปันคง -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon