นางตีรณา หลวงศร วงษา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 15/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084949XXXX
 • Facebook : tirana962@gmail.com
 • Email : teerana.lua@rpg15.ac.th
 • Website : -

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7863
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 40450661
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการประเมินตนเอง E sar นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/05/2021 - 31/10/2021
2 รายงานการจัดกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ นางตีรณา หลวงศร วงษา 04/02/2021 - 25/02/2021
3 แบบรายงานบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน นางตีรณา หลวงศร วงษา 02/11/2020 - 16/03/2021
4 การทำกิจกรรม 5ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ประจำเดือนพฤศจิกายน2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา 05/11/2020 - 26/11/2020
5 การทำกิจกรรม 5ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ประจำเดือนพฤศจิกายน2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา 05/11/2020 - 26/11/2020
6 การทำกิจกรรม 5ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ประจำเดือนธันวาคม2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา 03/12/2020 - 24/12/2020
7 การทำกิจกรรม 5ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ประจำเดือนมกราคม2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา 07/01/2021 - 28/01/2021
8 กิจกรรมจิตอาสา รปค 15 ราชภักดี นางตีรณา หลวงศร วงษา 25/01/2021 - 25/01/2021
9 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปี 63 นางตีรณา หลวงศร วงษา 25/02/2021 - 26/02/2021
10 รายงาน PDCA ประจำเดือน ธันวาคม 2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/12/2020 - 31/12/2020
11 รายงาน PDCA ประจำเดือนมกราคม 2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/01/2021 - 29/01/2021
12 รายงาน PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/02/2021 - 26/02/2021
13 รายงานการใช้แผนบทที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/12/2020 - 31/12/2020
14 รายงานการใช้แผนบทที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/01/2021 - 29/01/2021
15 รายงานการใช้แผนบทที่ 7 ภาคเรียนที่ 2 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/02/2021 - 19/03/2021
16 รายงานการใช้แผนบทที่ 8 ภาคเรียนที่ 2 นางตีรณา หลวงศร วงษา 22/02/2021 - 12/03/2021
17 แผนวัดผลภาคเรียนที่ 2 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/12/2020 - 08/04/2021
18 กำหนดการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานม.1 ภาคเรียนที่ 2ปี63 นางตีรณา หลวงศร วงษา -
19 ผลงานที่ภาคภูมิใจ 1 หน้ากระดาษ นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/12/2020 - 15/03/2021
20 รายงาน MOU (Power point) นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/12/2020 - 15/03/2021
21 ปฏิบัติงานหน้าที่เวรประจำวันพฤหัสบดี นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/12/2020 - 11/03/2021
22 รายงานการแก้ 0 ร มส ระดับม ต้น ภาษาอังกฤษ นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/02/2021 - 12/03/2021
23 การทำกิจกรรม 5ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ประจำเดือนตุลาคม 2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา 02/11/2020 - 13/11/2020
24 การทำกิจกรรม 5ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ประจำเดือนตุลาคม 2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา 02/11/2020 - 13/11/2020
25 ประชุมชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แลเออฟไลน์ของนักเรียนระดับชั้น ม.2/4 นางตีรณา หลวงศร วงษา 18/06/2020 - 18/06/2020
26 ประชุมชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แลเออฟไลน์ของนักเรียนระดับชั้น ม.2/4 นางตีรณา หลวงศร วงษา 18/06/2020 - 18/06/2020
27 การทำกิจกรรม 5ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 นางตีรณา หลวงศร วงษา 24/07/2020 - 24/07/2020
28 การทำกิจกรรม 5ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 นางตีรณา หลวงศร วงษา 24/07/2020 - 24/07/2020
29 รายงานการปฏิบีติหน้าที่เวรประจำวันด้านประตูทิศตะวันออก นางตีรณา หลวงศร วงษา 06/08/2020 - 06/08/2020
30 การดูแลนักเรียนทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียนและตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียนม2/4 นางตีรณา หลวงศร วงษา 20/08/2020 - 20/08/2020
31 บันทึกความดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2020 - 31/12/2020
32 การช่วยเหลือนักเรียน นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2020 - 31/12/2020
33 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออฟไลน์รายวิชาภาษาอังกฤษ1 (อ21101) นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2020 - 31/12/2020
34 รายงานบันทึกหลังสอนบทที่ 1 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2020 - 31/12/2020
35 รายงานบันทึกหลังสอนบทที่ 2 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2020 - 31/12/2020
36 รายงานPDCAบทที่1 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2020 - 31/12/2020
37 รายงานPDCAบทที่2 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2020 -
38 รายงานการมีส่วนร่วมกับชุมชน นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2020 - 30/09/2020
39 ร่วมงานเกษียณปี2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา 10/09/2020 - 10/09/2020
40 รายงานบันทึกหลังสอนบทที่ 3 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2020 - 30/09/2020
41 รายงานการสอบกลางภาคนักเรียนระดับชั้นที่สอน นางตีรณา หลวงศร วงษา 02/09/2020 - 02/09/2020
42 ร่วมงานวันแม่ 12 สิงหาคม2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา 12/08/2020 - 12/08/2020
43 การประชุมPLCกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2020 - 30/09/2020
44 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา -
45 รายงานการปฏิบัติงาน MOU ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/04/2020 - 30/09/2020
46 รายงานการจัดกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนกันยายน 2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา 03/09/2020 - 26/11/2020
47 การทำกิจกรรม 5ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ประจำเดือนตุลาคม 2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/10/2020 - 29/10/2020
48 รายงาน E-sar ครูตีรณา ภาคเรียนที่ 1 2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2020 - 13/11/2020
49 รายงานการใช้แผนบทที่ 5 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/11/2021 - 31/12/2021
50 รายงาน PDCA ประจำเดือนธันวาคม 2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/12/2021 - 30/12/2021
51 แจกสิ่งของพระราชทาน นางตีรณา หลวงศร วงษา 03/12/2021 - 03/12/2021
52 ฉีดวัคซีนเข็ม 2 นางตีรณา หลวงศร วงษา 26/11/2021 - 26/11/2021
53 กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา -
54 กำหนดการสอนภาคเรียนที่2/2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/11/2021 - 31/03/2022
55 แผนวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่อ2/2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/11/2021 - 31/03/2022
56 ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่2/2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา 31/10/2021 - 31/10/2021
57 เตรียมเปิดภาคเรียนที่2/2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา 31/10/2021 - 31/10/2021
58 ร่วมพิธีรับขัวญแพะพระราชทาน นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/11/2021 - 01/11/2021
59 ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 นักเรียนห้อง ม.3/4 นางตีรณา หลวงศร วงษา 04/11/2021 - 04/11/2021
60 การประชุม PA นางตีรณา หลวงศร วงษา 17/11/2021 - 17/11/2021
61 การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันจันทร์ นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/11/2021 - 01/03/2022
62 SAR ภาคเรียนที่ 1/ปี2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2021 - 01/09/2021
63 รายงานการจัดกิจกรรม 5 ส ม.3/4 เดือนกรกฏาคม 2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/07/2021 - 30/07/2021
64 รายงานเวร 5 ส ประจำเดือน สิงหาคม 2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา 02/08/2021 - 31/08/2021
65 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU ภาคเรียนที่ 1/2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/04/2021 - 30/09/2021
66 รายงานการใช้แผนบทที่ 1 นางตีรณา หลวงศร วงษา 10/06/2021 - 05/07/2021
67 รายงาน PDCA ประจำเดือน มิถุนายน 2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา 10/06/2021 - 30/06/2021
68 รายงาการสอนวันที่ 28 29 30 1 2 3 4 กรกฎาคม 2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา 28/06/2021 - 04/07/2021
69 รายงาน PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/07/2021 - 30/07/2021
70 รายงาน PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/07/2021 - 30/07/2021
71 รายงานการใช้แผนบทที่ 2 ปี 64 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/07/2021 - 30/07/2021
72 กำหนดการสอน อ21101 ภ1/64 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2021 - 29/10/2021
73 แผนวัดผลประเมินผล อ21101 ภ1/64 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2021 - 29/10/2021
74 แผนการสอนบทที่ 1 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2021 - 30/06/2021
75 แบบทดสอบบทที่ 1 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2021 - 30/06/2021
76 คณะกรรมการกลั่นกรองครูเลื่อนวิทยฐานะ​ ว​ 21 นางตีรณา หลวงศร วงษา 19/05/2021 - 20/05/2021
77 คณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะคุณครูศศิพิมล นางตีรณา หลวงศร วงษา 12/05/2021 - 12/05/2021
78 คณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษคุณครูจำลอง ป๊อกบุญเรื่อง นางตีรณา หลวงศร วงษา 14/05/2021 - 14/06/2021
79 คณะกรรมการประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา 24/06/2021 - 24/06/2021
80 การทำกิจกรรม 5 ส ม.3/4 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 นางตีรณา หลวงศร วงษา 14/06/2021 - 30/06/2021
81 คณะกรรมการประเมินอย่างเข้ม คุณครูศตพล สุวรรณดี นางตีรณา หลวงศร วงษา 25/06/2021 - 25/06/2021
82 คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 3 และ 4 จำนวน 9 ท่าน นางตีรณา หลวงศร วงษา 25/06/2021 - 25/06/2021
83 รายงานสอนประจำวันที่ 19 20 24 25 26 27 มิ.ย. 64 นางตีรณา หลวงศร วงษา -
84 รายงานการใช้แผนบทที่ 3 ปี 64 นางตีรณา หลวงศร วงษา 02/08/2021 - 31/08/2021
85 รายงานการใช้แผนบทที่ 4 ปี 64 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/09/2021 - 10/09/2021
86 รายงาน PDCA ประจำเดือนสิงหาคม ปี64 นางตีรณา หลวงศร วงษา 02/08/2021 - 31/08/2021
87 รายงาน PDCA ประจำเดือนสิงหาคม ปี64 นางตีรณา หลวงศร วงษา -