นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 091851XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจ นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
2 แผนการจัดการเรียนรู้国家 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
3 แผนการจัดการเรียนรู้我是泰国人 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
4 แผนการจัดการเรียนรู้场所 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
5 แผนการจัดการเรียนรู้学问路 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
6 รายงานวิจัย นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
7 รายการการปฏิบัติงานMOUภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
8 รายงานผลการประเมินตนเอง(E-SAR) นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
9 รายงานAAR 2/2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
10 รายงานMOUภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
11 รายงานสังเคราะห์PDCAประจำปีการศึกษา2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
12 รายงานPDCAประจำเดือนมกราคม 2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
13 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
14 รายงานPDCAประจำเดือนธันวาคม 2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
15 รายงานPDCAประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
16 รายงานPDCAประจำเดือนกันยายน นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
17 รายงานMOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
18 รายงานสังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
19 รายงานผลการประเมินตนเอง(E-SAR) นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
20 รายงานPDCAประจำเดือนสิงหาคม2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
21 รายงานPDCAประจำเดือนกรกฎาคม นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
22 เค้าโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
23 รายงานPDCAประจำเดือนตุลาคม นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
24 รายงานแผนหลังสอน นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
25 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
26 รายงานPDCAประจำเดือนสิงหาคม 2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
27 รายงานPDCAประจำเดือนกรกฎาคม2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
28 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาจีน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
29 แผนวัดผลประเมินผลป.1 ปีการศึกษา2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
30 แผนวัดผลประเมินผลป.2 ปีการศึกษา2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
31 แผนวัดผลประเมินผลป.3 ปีการศึกษา2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
32 แผนวัดผลประเมินผลป.4 ปีการศึกษา2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
33 รายงานแผนหลังสอน นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
34 แผนวัดผลประเมินผลป.5 ปีการศึกษา2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
35 โครงร่างวิจัย วิชาภาษาจีน นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
36 แผนวัดผลประเมินผลป.6 ปีการศึกษา2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
37 แผนการจัดการเรียนรู้ ป.5 ปีการศึกษา 2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
38 รายงานMOUภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
39 แผนการจัดการเรียนรู้ ป.6 ปีการศึกษา 2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
40 กำหนดการสอนกิจกรรม ยุวกาชาด ป.6ปีการศึกษา2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
41 รายงานMOU 11ข้อ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
42 กำหนดการสอนแนะแนว นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
43 กำหนดการสอนชุมนุมปีการศึกษา2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
44 รายงานPDCAประจำเดือนมิถุนายน2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -
45 รายงานPDCA ประจำเดือนกันยายน2564 นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล -