นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357080001XXXX
 • วันเกิด : 03/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084894XXXX
 • Facebook : กรณิการ์ รินนายรักษ์
 • Email : kornnika.rin@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1073
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการสอน วิชา ภาษาไทย ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
2 กำหนดการสอนวิชา คณิตศาสตร์ ป. 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
3 กำหนดการสอนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
4 กำหนดการสอนวิชา การงานอาชีพ ป. 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
5 กำหนดการสอนวิชา ประวัติศาสตร์ ป. 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
6 แผนการวัดประเมินผล วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมฯ ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพ ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
7 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๑ เรื่อง น้ำใส นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
8 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
9 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๒ เรื่อง ใจหาย นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
10 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๓ เรื่อง ครัวป่า นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
11 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
12 รายงานผลการจัดกิจกรรมตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
13 รานงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
14 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๔ เรื่อง กลัวทำไม นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
15 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๕ เรื่อง ชีวิตใหม่ นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
16 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำ เดือน กันยายน 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -