นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 365990047XXXX
 • วันเกิด : 30/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080858XXXX
 • Facebook : ภัทรนันท์ พลรัฐ
 • Email : baipoopeace@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7580
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษเสริม ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 25/06/2020 - 09/04/2021
2 กำหนดการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 25/06/2020 - 09/04/2021
3 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 25/06/2020 - 09/04/2021
4 กำหนดการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเสริม ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 25/06/2020 - 09/04/2021
5 PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/07/2020 - 31/08/2020
6 PDCA ประจำเดือนมิถุนายน 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 15/06/2020 - 31/08/2020
7 PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 03/09/2020 - 05/03/2021
8 งานนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU 10 ข้อ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/04/2020 - 30/09/2020
9 PDCA ประจำเดือนกันยายน 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/07/2020 - 13/11/2020