นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
2 แผนการวัดผลประเมินผล ทวิศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
3 การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
4 การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
5 PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
6 SAR รายบุคคล ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
7 SAR รายบุคคล ภาคเรียนที่2 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
8 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนธันวาคม2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
9 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนมกราคม2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
10 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนกุมภาพันธ์2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
11 การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
12 SARสาระการงานอาชีพภาคเรียนที่ 2 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
13 การรายงานการปฏิบัติตาม-Mouภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
14 ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครู และนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
15 งานวิจัย ขาดความรับผิดชอบในการทำความสะอาด เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
16 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนกันยายน 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
17 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนกรกฎาคม 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
18 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนสิงหาคม 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
19 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
20 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
21 แผนการวัดผลประเมินผล ทวิศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
22 การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
23 การรายงานการปฏิบัติตาม-Mouภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
24 การรายงานการปฏิบัติตาม-Mouภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
25 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทวิศึกษาช่างอุตสาหกรรม 2-64 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
26 แผนการวัดผลประเมินผล ทวิศึกษาช่างอุตสาหกรรม2-64 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
27 การรายงานการสังเคราะห์การปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่่1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
28 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
29 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทวิศึกษาช่างอุตสาหกรรม 1-64 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
30 แผนการวัดผลประเมินผล ทวิศึกษาช่างอุตสาหกรรม1-64 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
31 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนมิถุนายน2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
32 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนกันยายน2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
33 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนกรกฎาคม 2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
34 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนสิงหาคม2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
35 การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
36 การรายงานการปฏิบัติตาม-Mouภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -
37 รายงานผลการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2564 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ -