นางณัฐธิดา อุตส่าห์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 000000000XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085-71XXXX
 • Facebook : Nattida kangkun
 • Email : nattida.aud@gmail.com
 • Website : Kru_Nattida

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 2รายงานการเข้าร่วมประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 12 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 19/11/2020 - 24/11/2020
2 แผนการปฏิบัติงานแนะแนวภาคเรียนที่ 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/12/2020 - 31/07/2021
3 กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี _ง 23102_ นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/12/2020 - 01/04/2021
4 2รายงานส่งแผนกำหนดการสอนรายวิชาเลือกเสรี (SEZ) ซัก อบ รีด ชั้นมะยมศึกษาปีที่1-6 ภาคเรียน2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/12/2020 - 04/04/2021
5 2ส่งแผนการวัดประเมินผล วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีม.6ภาคเรียนที่2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/12/2020 - 02/04/2021
6 2ส่งแผนการวัดและประเมินผล ซักอบรีด ม.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/12/2020 - 01/04/2021
7 รายงานการร่วมประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ -
8 รายงานส่งทุนศึกษาสิรินธรฯมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ -
9 รายงานการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายประจำปีการศึกษา 2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ -
10 รายงานการร่วมประชุมทางไกล งานแนะแนว นางณัฐธิดา อุตส่าห์ -
11 รายงานการสมัครโควตาเรียนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลําปาง นางณัฐธิดา อุตส่าห์ -
12 รายงานการสำรวจข้อมูลนักเรียนตาม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ นางณัฐธิดา อุตส่าห์ -
13 รายงานการสำรวจข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียน (นักเรียนเรียนร่วม)ภาคเรียนที่2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ -
14 รายงานการจัดกิจกรรมแนะแนวสถานการณ์และแนวโน้มอาชีพหลังโควิด19 สำหรับนักเรียนชั้นม6. นางณัฐธิดา อุตส่าห์ -
15 รายงานMOU 2_2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/10/2020 - 31/03/2021
16 รายงานการปฏิบัติงานที่ภาคภูมิใจ 2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/10/2020 - 31/03/2021
17 กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี _ง 23102_ นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 16/10/2020
18 แผนการปฏิบัติงานแนะแนว2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 16/10/2020
19 กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การซัก อบ รีดม.1-6 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 16/10/2020
20 ส่งแผนการวัดและประเมินผล วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีม.6 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/08/2020 - 16/10/2020
21 ส่งแผนการวัดและประเมินผล ซักอบรีด ม.1-6 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 16/10/2020
22 กำหนดการจัดกิจกรรมศาสตร์พระราชาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 30/09/2020
23 รายงาน MOU ข้อที่ 9แผนกิจกรรมจิตอาสา ม 5.4 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 30/09/2020
24 MOU ข้อที่ 1,2,3,4 รายงานการสมัครทุนโครงการศึกษาเฉลิมราชกุฯปีการศึกษา2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 15/08/2020
25 MOU ข้อที่ 2,4,9รายงานการส่งแบบรายงานผลการเรียนของนักเรียนทุนมูลนิธิสิริทรฯ นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 15/07/2020
26 MOU ข้อที่1,2,3,4,9รายงานการมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 25/06/2020 - 25/06/2020
27 รายงานการสำรวจข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียน _นักเรียนเรียนร่วม_ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 30/10/2020
28 รายงานPDCA ส.ค. นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 31/08/2020
29 รายงาน MOU ข้อที่ 3 ข้อที่ 8 รายงานการทุนศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 30/06/2020 - 25/09/2020
30 รายงาน MOU ข้อที่ 3 ,6 ,8 รายงานผลการสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายป.ตรี2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 10/08/2020 - 31/10/2020
31 รายงาน MOU ข้อที่ 3 ,5 ,7 ,9รายงานการใช้แผนการสอนรายวิชาเลือกเสรี _SEZ_ ซัก อบ รีด นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 31/08/2020
32 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 1_2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 31/08/2020