นางณัฐธิดา อุตส่าห์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085-71XXXX
 • Facebook : Nattida kangkun
 • Email : nattida.aud@gmail.com
 • Website : Kru_Nattida

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 2ส่งแผนการวัดประเมินผล วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีม.6ภาคเรียนที่2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/12/2020 - 02/04/2021
2 2ส่งแผนการวัดและประเมินผล ซักอบรีด ม.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/12/2020 - 01/04/2021
3 รายงานการร่วมประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ -
4 รายงานส่งทุนศึกษาสิรินธรฯมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ -
5 รายงานการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายประจำปีการศึกษา 2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ -
6 รายงานการร่วมประชุมทางไกล งานแนะแนว นางณัฐธิดา อุตส่าห์ -
7 รายงานการสมัครโควตาเรียนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลําปาง นางณัฐธิดา อุตส่าห์ -
8 รายงานการสำรวจข้อมูลนักเรียนตาม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ นางณัฐธิดา อุตส่าห์ -
9 รายงานการสำรวจข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียน (นักเรียนเรียนร่วม)ภาคเรียนที่2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ -
10 รายงานการจัดกิจกรรมแนะแนวสถานการณ์และแนวโน้มอาชีพหลังโควิด19 สำหรับนักเรียนชั้นม6. นางณัฐธิดา อุตส่าห์ -
11 รายงานMOU 2_2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/10/2020 - 31/03/2021
12 รายงานการปฏิบัติงานที่ภาคภูมิใจ 2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/10/2020 - 31/03/2021
13 2รายงานการเข้าร่วมประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 12 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 19/11/2020 - 24/11/2020
14 แผนการปฏิบัติงานแนะแนวภาคเรียนที่ 2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/12/2020 - 31/07/2021
15 กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี _ง 23102_ นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/12/2020 - 01/04/2021
16 2รายงานส่งแผนกำหนดการสอนรายวิชาเลือกเสรี (SEZ) ซัก อบ รีด ชั้นมะยมศึกษาปีที่1-6 ภาคเรียน2/2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/12/2020 - 04/04/2021
17 กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี _ง 23102_ นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 16/10/2020
18 แผนการปฏิบัติงานแนะแนว2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 16/10/2020
19 กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การซัก อบ รีดม.1-6 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 16/10/2020
20 ส่งแผนการวัดและประเมินผล วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีม.6 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/08/2020 - 16/10/2020
21 ส่งแผนการวัดและประเมินผล ซักอบรีด ม.1-6 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 16/10/2020
22 กำหนดการจัดกิจกรรมศาสตร์พระราชาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 30/09/2020
23 รายงาน MOU ข้อที่ 9แผนกิจกรรมจิตอาสา ม 5.4 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 30/09/2020
24 MOU ข้อที่ 1,2,3,4 รายงานการสมัครทุนโครงการศึกษาเฉลิมราชกุฯปีการศึกษา2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 15/08/2020
25 MOU ข้อที่ 2,4,9รายงานการส่งแบบรายงานผลการเรียนของนักเรียนทุนมูลนิธิสิริทรฯ นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 15/07/2020
26 MOU ข้อที่1,2,3,4,9รายงานการมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 25/06/2020 - 25/06/2020
27 รายงานการสำรวจข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียน _นักเรียนเรียนร่วม_ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 30/10/2020
28 รายงานPDCA ส.ค. นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 31/08/2020
29 รายงาน MOU ข้อที่ 3 ข้อที่ 8 รายงานการทุนศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 30/06/2020 - 25/09/2020
30 รายงาน MOU ข้อที่ 3 ,6 ,8 รายงานผลการสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายป.ตรี2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 10/08/2020 - 31/10/2020
31 รายงาน MOU ข้อที่ 3 ,5 ,7 ,9รายงานการใช้แผนการสอนรายวิชาเลือกเสรี _SEZ_ ซัก อบ รีด นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 31/08/2020
32 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 1_2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 31/08/2020
33 MOU ข้อที่ 1,2,3กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพม.6.docx นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 05/11/2021 - 18/03/2022
34 MOU ข้อ1,2,3ส่งแผนการวัดประเมินผล วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 05/11/2021 - 18/03/2022
35 MOU 2,3กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การซัก อบ รีด นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 08/11/2021 - 18/03/2022
36 MOU 2,3ส่งแผนการวัดและประเมินผล ซักอบรีด ม.1-6 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 08/11/2021 - 18/03/2022
37 MOU3,6,8การรายงานการเข้าร่วมประชุม วิชาการตลากแรงงาน2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 21/09/2021 - 21/09/2021
38 MOU 3,6,8รายงานการประชุมการรับสมัครเรียนม.เชียงใหม่ นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 05/11/2021 - 05/11/2021
39 MOU ข้อที่ 7,8,10รายงานวันแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ1.65.pdf นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 26/01/2022 - 26/01/2022
40 MOU ข้อที่6,7,8,10 กิจกรรมวันผู้บริหารพบนักเรียน 2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 03/12/2021 - 03/02/2022
41 MOU ข้อที่4,6,7,8,10รายงานการศึกษาต่อของนักเรียนระดับม.3 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 07/01/2022 - 07/02/2022
42 ข้อที่4,6,7,8,10รายงานการศึกษาต่อของนักเรียนระดับม.6 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 03/12/2021 - 28/02/2022
43 รายงานการสมัครโควตาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย64 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 06/12/2021 - 21/12/2021
44 MOUข้อที่ 3,6,8รายงานการร่วมประชุมมหวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 09/12/2021 - 09/12/2021
45 MOUข้อที่ 3,6,8รายงานการประชุมการรับสมัครเรียนมน. นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 29/11/2021 - 29/11/2021
46 Mouข้ที่3,6,8รายงานการรับสมัครเรียนม.แม้โจ้ นางณัฐธิดา อุตส่าห์ -
47 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/10/2021 - 31/03/2022
48 รายงาน Mou ภาคเรียนที่ 2-2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/10/2021 - 31/03/2022
49 รายงานการสำรวจนักเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ 2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/10/2021 - 31/03/2022
50 Mou ข้อที่ 3 5 6 8 รายงานการสำรวจข้อมูลนักเรียนตาม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 03/01/2022 - 31/03/2022
51 รายงานการอบรม “โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพจิต ในโรงเรียนนำร่อง” ประจำปีการศึกษา 2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 04/08/2021 - 04/08/2021
52 รายงานการรับสมัครทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ระดับปวส2564.pdf นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 14/05/2021 - 14/05/2021
53 รายงาน MOU ข้อที่ 3 ,5 ,7 ,9รายงานผลการขอรับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ระดับป.ตรี มหาวิทยาลัยในเครื่อข่ายฯ นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 10/06/2021 - 10/06/2021
54 Mou ข้อที่ 3,6,7,8รายงานการประชุมชี้แจ้งการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียนด้วยระบบการแนะแนวและ School Health Hero นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 10/08/2021 - 17/09/2021
55 รายงาน MOU ขอ้ที่ 1,3,4 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 30/08/2021 - 31/08/2021
56 รายงาน MOU 1,3, 4,7 รายงานทุนพระราชทานศึกษาสงเคราะห์ ป.ตรี รัฐบาล 2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 30/08/2021 - 31/08/2021
57 รายงาน Mou ภาคเรียนที่ 1-2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 13/09/2021 - 13/09/2021
58 รายงาน MOU ข้อที่ 3 ,6 ,7,9 รายงานการทำกิจกรรม 5ส นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2021 - 30/07/2021
59 รายงาน MOU ข้อที่1,3,4 รายงานกิจกรรมHome room ก.ค.64 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2021 - 30/09/2021
60 รายงาน MOU รายงานกิจกรรมHome room ส.ค.64 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 02/08/2021 - 31/08/2021
61 กำหนดการเรียนรู้วิชากอทม.6 2564ภาคเรียนที่1 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 17/06/2021 - 08/10/2021
62 ส่งแผนการวัดประเมินผล วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีม.6 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 21/06/2021 - 06/08/2021
63 กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การซัก อบ รีดม.1-6 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 21/06/2021 - 08/10/2021
64 ส่งแผนการวัดและประเมินผล ซักอบรีด ม.1-6 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 21/06/2021 - 08/10/2021
65 ส่งแผนการกิจกรรมแนะแนว ปีการศึกษา 2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 21/06/2021 - 08/10/2021
66 แผนการวัดและประเมินผลกิจกรรมแนะแนว ม.6 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2021 - 08/10/2021
67 รายงานการใช้แผนการสอนรายวิชาเลือกเสรี (SEZ) ซัก อบ รีด ชั้นมะยมศึกษาปีที่1-6 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 21/06/2021 - 08/10/2021
68 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชากิจกรรมแนะแนว1.2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 17/05/2022 - 23/09/2022
69 แผนการวัดและประเมินผล วิชากิจกรรมแนะแนว1.2565 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 17/05/2022 - 23/09/2022
70 แผนการกิจกรรมจิตอาสา ม 4.1 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/06/2022 - 23/09/2022
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon