นายยงศักดิ์ ก้างยาง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ฺBTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนหลัง นายยงศักดิ์ ก้างยาง -
2 บทความ รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายยงศักดิ์ ก้างยาง -
3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลง นายยงศักดิ์ ก้างยาง -