นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม

ครูผู้สอน

  • อายุ 32 ปี
  • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 357
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report:SAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
2 แบบสรุปและรายงานทบทวนศาสตร์พระราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
3 รายงานการเข้าร่วมการต้อนรับองคมนตรี โดย พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
4 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน ศาสตร์พระราชาเกมส์ เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
5 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Winter Camp เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
6 รายงานการนำนักเรียน ม.6 อบรม "ทักษะคิด เพื่อความปลอดภัยทางท้องถนน" เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
7 รายงานแบบบันทึกร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
8 กำหนดการสอน ม.4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
9 แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ม.4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
10 กำหนดการสอน ม.5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
11 แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ม.5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
12 กำหนดการสอน ม.6 เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
13 แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ม.6 เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
14 รายงาน 5 ส เดือน ธันวาคม 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
15 รายงาน 5 ส เดือน มกราคม 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
16 รายงาน 5 ส เดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
17 รายงาน PDCA เดือน ธันวาคม 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
18 รายงาน PDCA เดือน มกราคม 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
19 รายงาน PDCA เดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
20 รายงานการปฏิบัติตามMOU ในรอบ 6 เดือน เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
21 ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
22 PDCA เดือน กันยายน 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
23 รายงานการเข้าร่วม “สอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม” นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
24 PDCA เดือน ตุลาคม 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
25 รายงานผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
26 รายงานการฏิบัติตามMOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
27 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือน ตุลาคม 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
28 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมรับมอบสิ่งของพระราชทาน เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
29 PDCA เดือน กรกฎาคม 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม 05/08/2020 -
30 PDCA เดือน สิงหาคม 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม 16/09/2020 -
31 รายงานการนำสภานักเรียน เข้าร่วม “โครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม” นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
32 รายงานการเข้าร่วม“การอบรมปฏิบัติการ DOE to CBC” กลุ่มโรงเรียนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ปีที่ 2 ปี 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
33 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช) ประจำปีพุทธศักราช 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
34 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
35 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report:SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
36 PDCA เดือน พฤศจิกายน เทอม 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
37 5 ส เดือน พฤศจิกายน เทอม 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
38 PDCA เดือน กันยายน เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
39 5 ส เดือน กันยายน เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
40 แผนวัดประเมินผลและกำหนดการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
41 แผนวัดประเมินผลและกำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤาเพื่อการสื่อสาร ม.6 เทอม 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
42 SAR เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
43 รายงานการสอนชดเชย ช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
44 PDCA เดือนสิงหาคม เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
45 กิจกรรม 5 ส เดือนสิงหาคม เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
46 MOU เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
47 แผนการวัดประเมินผลและกำหนดการสอน ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
48 แผนการวัดประเมินผลและกำหนดการสอน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
49 แผนการวัดประเมินผลและกำหนดการสอน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ภาษาอังกฤษฟัง -พูด) นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
50 PDCA เดือนกรกฎาคม เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
51 กิจกรรม 5 ส เดือน กรกฎาคม เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
52 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมจัดบอร์ดวันเข้าพรรษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
53 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
54 PDCA เดือน มิถุนายน เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
55 กิจกรรม 5 ส เดือน มิถุนายน เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
56 รายงานกิจกกรรมวันไหว้ครู เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
57 รายงานกิจกรรมเข้าค่ายสภานักเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
58 แบบสำรวจความเสี่ยง covid - 19 ม.4/3 เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -