นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 30/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088547XXXX
 • Facebook : ความมืด สีขาว
 • Email : khunpawee.kay@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 222
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการวัดและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
2 รายงานการปฏิบัติตามPDCA ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
3 รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR) 2/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
4 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
5 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
6 รายงานกิจกรรม 5 ส นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
7 รายงานการปฏิบัติตามPDCA ประจำเดือนมกราคม 2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
8 รายงานผลการขับเคลื่อน MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
9 รายงานการปฏิบัติตามPDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
11 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจ นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
12 แผนการวัดและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
13 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
14 รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา 2563 ( ๑ เมษายน 2563 - ๓๐ กันยายน 2563 ) นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
15 รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR) 1/2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
16 รายงานผลการขับเคลื่อน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
17 แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
18 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
19 รายงานการปฏิบัติตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
20 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
21 รายงานการปฏิบัติตามPDCA ประจำเดือนมิถุนายน2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
22 รายงาน PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
23 รายงาน PDCA ประจำเดือนกันยายนยน 2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
24 รายงานกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
25 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2546 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
26 รายงานการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาลฯ นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
27 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน ก.ค. 2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
28 รายงานผลกิจกรรม "โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล" ประจำเดือน สิงหาคม 64 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
29 รายงานกิจกรรมHome Room เดือนกรกฎาคม 64 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
30 รายงานกิจกรรมHome Room เดือนสิงหาคม 64 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
31 รายงานกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนมิถุนายน 2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
32 รายงานกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
33 รายงานรับมอบสิ่งของพระราชทานปี64 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
34 แผนการวัดและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -
35 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา -