นายฐานันดร กันธวงศ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 150070009XXXX
 • วันเกิด : 10/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081530XXXX
 • Facebook :
 • Email : thanundorn.kun@rpg15.ac.th
 • Website : https://sites.google.com/rpg15.ac.th/ngamsaen

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวางแผนการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
2 รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
3 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” ม.6/5 เดือน ธันวาคม 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
4 รายงาน PDCA มาตรฐานที่ 1 เดือน ธันวาคม 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
5 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 (2-2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
6 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวางแผนการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
7 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 (1-2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
8 รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
9 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 (1-2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
10 รายงาน PDCA เดือน สิงหาคม 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
11 รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2563) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
12 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 (1-2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
13 รายงาน PDCA เดือน กันยายน 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
14 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 (1-2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
15 รายงาน PDCA เดือน ตุลาคม 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
16 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” ม.6/5 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
17 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
18 รายงานการสังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
19 รายงานผลการขับเคลื่อน MOU สู่การปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
20 รายงานผลการทบทวนการปฏิบัติงาน (AAR) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (1/2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -