นางสาวดาราทอง เลิกการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157060003XXXX
 • วันเกิด : 22/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082496XXXX
 • Facebook : minnykwang
 • Email : darathong.ler@rpg15.ac.th
 • Website : https://sites.google.com/a/rpg15.ac.th/computer-classes-by-krukwang/

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 938
 • รหัสประจำตำแหน่ง :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 นางสาวดาราทอง เลิกการ -
2 แผนการวัดผลประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ -
3 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ -