นายชัยวัฒน์ คำภาสี

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357070110XXXX
 • วันเกิด : 05/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088088XXXX
 • Facebook :
 • Email : chaiwat.ksp@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1155
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือน ก.ค. นายชัยวัฒน์ คำภาสี 01/07/2020 - 31/07/2020
2 ID Plan นายชัยวัฒน์ คำภาสี 01/07/2020 - 31/03/2021
3 รายการการปฏิบัติงงานตาม MOU ของสถานศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม นายชัยวัฒน์ คำภาสี 01/07/2020 - 31/07/2020
4 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
5 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือน ส.ค. นายชัยวัฒน์ คำภาสี -