นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 03/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084894XXXX
 • Facebook : กรณิการ์ รินนายรักษ์
 • Email : kornnika.rin@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1073
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการสอนวิชา ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
2 กำหนดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
3 กำหนดการสอนวิชา ประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
4 กำหนดการสอนวิชา การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
5 กำหนดการสอนวิชา เสริมทักษะการคัดลายมือ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
6 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
7 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๗ เรื่อง นักคิดสมองใส นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
8 แผนการผลและประเมินผล วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
9 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน มกราคม 2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
10 รายงานผลการประเมินตนเอง (E-SAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
11 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๑๐ เรื่อง เข็ดแล้ว นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
12 รายงานผลการปฏิบัติตามกิจกรรม MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
13 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
14 ร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
15 รายงานความภูมิใจในการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
16 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
17 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๑๑ เรื่อง เด็กดี นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
18 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน ธันวาคม 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
19 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๘ เรื่อง โลกร้อน นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
20 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๙ เรื่อง รักพ่อ รักแม่ นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
21 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๖ เรื่อง มีน้ำใจ นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
22 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน ตุลาคม 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
23 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
24 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
25 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๔ เรื่อง กลัวทำไม นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
26 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๕ เรื่อง ชีวิตใหม่ นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
27 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำ เดือน กันยายน 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
28 กำหนดการสอน วิชา ภาษาไทย ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
29 กำหนดการสอนวิชา คณิตศาสตร์ ป. 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
30 กำหนดการสอนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
31 กำหนดการสอนวิชา การงานอาชีพ ป. 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
32 กำหนดการสอนวิชา ประวัติศาสตร์ ป. 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
33 แผนการวัดประเมินผล วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมฯ ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพ ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
34 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๒ เรื่อง ใจหาย นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
35 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๓ เรื่อง ครัวป่า นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
36 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
37 รานงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
38 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๑ เรื่อง น้ำใส นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
39 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
40 รายงานผลการจัดกิจกรรมตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
41 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน มิ.ย.2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
42 รายงานการหลังการสอน หน่วย เตรียมความพร้อม ป.1/2 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
43 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน กันยายน 2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
44 รายงานบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ 5 เรื่อง ไปโรงเรียน นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
45 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๓ เรื่อง เพื่อนกัน นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
46 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๔ เรื่อง ตามหา นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
47 รายงานบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ 6 เรื่อง โรงเรียนลูกช้าง นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
48 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน ส.ค. 2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
49 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน กันยายน 64 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
50 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๑ เรื่อง ใบโบก ใบบัว นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
51 รายงานผลการปฏิบัติตามกิจกรรม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
52 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๒ เรื่อง ภูผา นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
53 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน ก.ค. 2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
54 กำหนดการสอนวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
55 กำหนดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
56 กำหนดการสอนวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
57 กำหนดการสอนวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
58 กำหนดการสอนวิชา สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
59 กำหนดการสอนวิชา ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
60 แผนการผลและประเมินผล วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคม ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพ ศิลปะ ชั้น ป. 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
61 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน มิ.ย. 64 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
62 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน ก.ค. 64 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
63 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน ส.ค. 64 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
64 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 หน่วยที่ 1 ใบโบก ใบบัว นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
65 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 หน่วยที่ 2 ภูผา นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
66 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 หน่วยที่ 3 เพื่อนกัน นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
67 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 หน่วยที่ 4 ตามหา นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
68 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 หน่วยที่ 5 ไปโรงเรียน นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
69 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 หน่วยที่ 6 โรงเรียนลูกช้าง นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -