ครูรินลดา ปู่ลือลา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงาน pdca ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา -
2 รายงาน pdca ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา -
3 รายงาน pdca ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา -
4 รายงาน pdca ประจำเดือน มกราคม 2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา -
5 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา -
6 รายงานผลการปฏิบัติงาน (รอบ 6 เดือน) 2/2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา -
7 รายงานความภาคภูมิใจที่มีต่อตนเอง นักเรียน เพื่อนร่วมงาน และสถานศึกษา ครูรินลดา ปู่ลือลา -
8 รายงานผลการประเมินตนเอง ครูรินลดา ปู่ลือลา ภาคเรียนที่ 1-2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา -
9 รายงาน pdca ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา -
10 รายงาน pdca ประจำเดือน กันยายน 2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา -
11 รายงาน pdca ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา -
12 รายงาน pdca ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ครูรินลดา ปู่ลือลา -
13 รายงาน MOU ครูรินลดา ภาคเรียนที่ 1-63 ครูรินลดา ปู่ลือลา -
14 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา -
15 รายงานผลการขับเคลื่อน MOU สู่การปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา -
16 นำเสนอผลการขับเคลื่อน MOU สู่การปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครูรินลดา ปู่ลือลา -