นายชัยวัฒน์ คำภาสี

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 05/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088088XXXX
 • Facebook :
 • Email : chaiwat.ksp@rpg15.ac.th
 • Website : https://bit.ly/3j1gGW8

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1155
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการจัดการเรียนรู้ นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
2 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
3 งานนำเสนอ MOU 2/2563 นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
4 กำหนดแผนวัดและประเมินผล นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
5 SAR 1/63 นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
6 รายงานการประเมินตนเองภาคเรียนที่ 2/63 นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
7 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือน ม.ค นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
8 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือน ธ.ค. นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
9 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือน ก.พ นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
10 รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา ม.4/4เดือน ธ.ค นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
11 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
12 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือน ส.ค. นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
13 บันทึกร่องรอยหลักฐานประกอบการประเมินผลงาน นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
14 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือน ก.ค. นายชัยวัฒน์ คำภาสี 01/07/2020 - 31/07/2020
15 ID Plan นายชัยวัฒน์ คำภาสี 01/07/2020 - 31/03/2021
16 รายการการปฏิบัติงงานตาม MOU ของสถานศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม นายชัยวัฒน์ คำภาสี 01/07/2020 - 31/07/2020
17 PDCA เดือนพฤศจิกายน นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
18 กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 2/64 นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
19 แผนวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 /2564 นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
20 รายงาน PDCA เดือนธันวาคม นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
21 รายงานเวรประจำวันเดือนกรกฏาคม64 นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
22 รายงานผลการดำเนินงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยี่อพืช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
23 รายงานการประเมินตนเอง 1/64 นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
24 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) มิ.ย นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
25 งานนำเสนอ MOU 1/2564 นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
26 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือน ก.ค นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
27 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือน ส.ค นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
28 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
29 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ นายชัยวัฒน์ คำภาสี 14/09/2021 -
30 รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
31 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/64 นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
32 แผนการวัดและประเมินผล 1/64 นายชัยวัฒน์ คำภาสี -
33 รายงานผลการดำเนินงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อระยะที่ 1 นายชัยวัฒน์ คำภาสี -