นางสาวจินดา เครืออินตา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 352130019XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 โครงการสอนภาษาไทย4 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/12/2020 - 09/04/2021
2 PDCA เดือนมกราคม 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา 04/01/2021 - 29/01/2021
3 PDCA เดือนธันวาคม 2563 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/12/2020 - 30/12/2020
4 วิจัยในชั้นเรียน นางสาวจินดา เครืออินตา 01/07/2020 - 15/03/2021
5 รายงานการปฏิบัติงาน ตาม MOU 2/63 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/10/2020 - 31/03/2021
6 รายงานการปฏิบัติงาน ตาม MOU 2/63 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/10/2020 - 31/03/2021
7 รายงานการปฏิบัติงาน ตาม MOU 2/63 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/10/2020 - 31/03/2021
8 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจ นางสาวจินดา เครืออินตา 01/10/2020 - 31/03/2021
9 รายงานร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน นางสาวจินดา เครืออินตา 01/10/2020 - 31/03/2021
10 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 2/63 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/10/2020 - 30/04/2021
11 การคัดกรองการอ่านการเขียน ม.1-6 นางสาวจินดา เครืออินตา 05/08/2020 - 14/08/2020
12 โครงการสอนภาษาไทย3 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/07/2020 - 31/10/2020
13 PDCA เดือนกรกฎาคม 2563 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/07/2020 - 31/07/2020
14 PDCA เดือนสิงหาคม 2563 นางสาวจินดา เครืออินตา 03/08/2020 - 31/08/2020
15 รายงานการปฏิบัติงาน 1/63 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/07/2020 -
16 PDCA เดือนกันยายน 2563 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/09/2020 - 30/09/2020
17 PDCA เดือนตุลาคม 2563 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/10/2020 - 30/10/2020
18 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 1/63 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/07/2020 - 30/11/2020