นายเจนณรงค์ แสงจันทร์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157080004XXXX
 • วันเกิด : 11/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฏิบัติงานภาคเรียนที่1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2 / 2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
3 เรียงความ เรื่องผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
4 เรียงความผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
5 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ม.5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
6 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ม.6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
7 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทย (พื้นฐาน)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
8 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทย (พื้นฐาน)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
9 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องกาพย์เห่เรือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
10 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
11 ผลการประเมินการปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ 22/07/2020 - 13/11/2020
12 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
13 โครงสร้างรายวิชา ม.5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
14 โครงสร้างรายวิชา ม.6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
15 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
16 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
17 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
18 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
19 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
20 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
21 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
22 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
23 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
24 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
25 แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
26 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน กรกฎาคม 2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
27 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน สิงหาคม 2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
28 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน กันยายน 2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
29 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำคณะกรรมการองค์การบริหารงานนักเรียน นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
30 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสภานักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 กับคณะมนตรีโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
31 รายงานผลการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำ คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
32 รายงานการปฏิบัติงานภาคเรียนที่1/2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
33 PLC กลุ่มงานทะเบียน นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
34 รายงานกิจกรรม 5ส. นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
35 รารายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน ตุลาคม นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
36 รารายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน พฤศจิกายน นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
37 รารายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน พฤศจิกายน นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
38 รารายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน ธันวาคม นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
39 รารายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน มกราคม นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
40 แผนการวัดการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
41 แผนการวัดการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -
42 ผลการประเมินการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2 / 2563 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ -