นางสาวปรียา พงศาปาน

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1056
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 97508040450508
  • วิทยฐานะ : -
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S.S.W.B.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนวัดผลประเมินผล รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน -
2 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน -
3 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาวปรียา พงศาปาน -
4 แผนวัดผลประเมินผล รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน -
5 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน -
6 รายงานผลการเป็นวิทยากรโครงการ “ค่ายภาวะผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน” ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน 14/07/2020 - 16/07/2020
7 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรร นางสาวปรียา พงศาปาน -
8 รายงานผลการอบรมการบริหารจัดการและดูแลศูนย์เรียนรู้ธุรกิจเกษตรของโรงเรียน โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) รุ่นที่ 7 นางสาวปรียา พงศาปาน 03/08/2020 - 08/08/2020
9 รายงานผลการเข้าร่วม งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ประจำ นางสาวปรียา พงศาปาน -
10 รายงานผลการเข้าร่วมงาน “มหกรรมศิลปาชีพ และเกษตรธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง” นางสาวปรียา พงศาปาน 12/08/2020 - 14/08/2020
11 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม นางสาวปรียา พงศาปาน -
12 รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ นางสาวปรียา พงศาปาน -
13 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน สิงหาคม นางสาวปรียา พงศาปาน -
14 รายงานผลการเข้าร่วม "งานมุทิตา กษิณานุสรณ์" นางสาวปรียา พงศาปาน -
15 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เซต นางสาวปรียา พงศาปาน -
16 รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู นางสาวปรียา พงศาปาน -
17 รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภานักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ร่วมกับคณะมนตรีโรงเรียนมีชัยพัฒนา นางสาวปรียา พงศาปาน 20/09/2020 - 23/09/2020
18 รายงานผลการเข้าร่วมงาน “การประกวดแข่งแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ต่อต้านการทุจริต) และการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริต ( นางสาวปรียา พงศาปาน 25/09/2020 - 25/09/2020
19 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ค 31101 ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นางสาวปรียา พงศาปาน -
20 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ตรรกศาสตร์ นางสาวปรียา พงศาปาน -
21 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือน กันยายน นางสาวปรียา พงศาปาน -
22 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชประชานุเค นางสาวปรียา พงศาปาน -
23 รายงานการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) นางสาวปรียา พงศาปาน -
24 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “งานรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563” นางสาวปรียา พงศาปาน -
25 รายงานผลการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์) นางสาวปรียา พงศาปาน 05/08/2020 - 29/09/2020
26 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน 13/10/2020 - 13/10/2020
27 รายงานผลการประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) นางสาวปรียา พงศาปาน 16/10/2020 - 17/10/2020
28 รายงานการนำสภานักเรียน เข้าร่วม “โครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม” นางสาวปรียา พงศาปาน 16/10/2020 - 18/10/2020
29 แบบวัดความสอดคล้อง (IOC) ของมาตรฐานตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ นางสาวปรียา พงศาปาน -
30 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) นางสาวปรียา พงศาปาน 01/10/2020 - 30/10/2020
31 รายงานการสังเคราะห์ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน -
32 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน -
33 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน -
34 รายงานผลการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. นางสาวปรียา พงศาปาน 11/11/2020 - 11/11/2020