นางสาวกนกพร จำปา

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 153990032XXXX
 • วันเกิด : 07/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086926XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/kwangchong.chong.1?ref=bookmarks
 • Email : kanokporn.jam@rpg15.ac.th
 • Website : https://sites.google.com/a/rpg15.ac.th/krukanokporn

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 97626
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 3401

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 นางสาวกนกพร จำปา -
2 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกนกพร จำปา 02/05/2020 - 02/05/2020
3 แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกนกพร จำปา 02/05/2020 - 02/05/2020