นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
2 รายงานPDCA เดือนมกราคม 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
3 รายงานกิจกรรมจิตอาสาเดือนธันวาคม 2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
4 รายงานกิจกรรมจิตอาสาเดือนมกราคม 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
5 กำหนดการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ (ส22104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
6 กำหนดการสอนรายวิชาAsean World (ส20206) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
7 รายงานการเยี่ยมบ้านเทอม2ปีการศึกษา2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
8 รายงานการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
9 รายงานการใช้แผนการเรียนรู้ นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
10 กำหนดการสอนรายวิชาสังคม (ส21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
11 วิจัยในชั้นเรียน นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
12 กำหนดการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ (ส21104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
13 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
14 รายงานMOU นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
15 แผนการวัดและประเมินผล นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
16 รายงานPDCA เดือนธันวาคม2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
17 รายงานผลการเข้าร่วมอบรมการพัฒนาครูในศตวรรษที่21 ด้วย ว.21 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
18 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
19 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ98ปี นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
20 รายงานPDCA เดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
21 รายงานกิจกรรมจิตอาสาเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
22 แผนการสอนวิชาสังคม หน่วยที่ 5 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
23 แผนการสอนวิชาสังคม หน่วยที่ 6 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
24 รายงานความภาคภูมิใจ นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
25 รายงานPDCA เดือนมีนาคม 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
26 รายงานPDCA เดือนพฤษจิกายน 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
27 รายงาน โรงเรียนแห่งความสุข ลอดภัย สะอาด น่ายล เดือนพฤศจิกายน 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
28 รายงานการอบรมหลักเกณฑ์ ว.PA นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
29 รายงานPDCA เดือนธันวาคม 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
30 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล”เดือนธันวาคม 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
31 การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
32 กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ม.1 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
33 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
34 กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ม.2 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
35 รายงานการเยี่ยมบ้านเทอม2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
36 กำหนดการสอนวิชาสังคม ม.1 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
37 รายงานการประเมิน SDQ เทอม 2 ปีการศึกษา2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
38 ขออนุมัติใช้แผนจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ม.1 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
39 รายงานการประเมิน PHQ. นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
40 ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
41 ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคม ม.1 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
42 รายงานประเมิน EQ เทอม2 ปีการศึกษา2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
43 รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
44 รายงาน PDCA เดือน มิถุนายน 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
45 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ประจำเดือน กรกฎาคม นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
46 รายงาน PDCA เดือนกันยายน 64 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
47 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ประจำเดือน สิงหาคม นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
48 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
49 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
50 กำหนดการสอนวิชาสังคม ม.1 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
51 รายงานผลอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ OBEC Webinar นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
52 กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ม.1 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
53 รายงานผลการอบรมการพัฒนาตนเอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
54 กำหนดการสอนววิชาประวัติศาสตร์ม.2 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
55 การวิเคาะห์แผนการวัดและประเมินผล นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
56 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
57 รายงาน SAR เทอม1 ปี2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
58 รายงานการประเมิน EQ นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
59 รายงาน SDQ นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
60 รายงานการตรวจสุขภาพนักเรียน นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
61 รายงานการประเมินPHQ นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
62 รายงานผลการอบรมการพัฒนาตนเองภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
63 รายงานวิจัยชั้นเรียน นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
64 รายงานการเยี่ยมบ้านเทอม1 ปีการศึกษา2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
65 รายงานการสอนชดเชย นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
66 รายงานกิจกรรมโฮมรูม นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
67 กำหนดการสอนวิชาเลือกเสรี ม.1 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
68 กำหนดการสอนวิชาเลือกเสรี ม.2 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
69 แผนID PALN ปีการศึกษา2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
70 รายงาน PDCA เดือน สิงหาคม 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
71 รายงาน MOU เทอม1 ปีการศึกษา2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
72 แผนการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
73 แผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
74 แผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 1 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
75 ขออนุมัติใช้แผนการจักการเรียนรู้ นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -