นายขวัญชัย ปุญยะสาร

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 12/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089838XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1741
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : SS.W.B

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 SAR รายบุคคล นายขวัญชัย ปุญยะสาร 01/10/2020 - 30/04/2021
2 SAR รายบุคคล นายขวัญชัย ปุญยะสาร 30/09/2020 - 30/04/2021
3 บันทึกร่องรอยหลักฐานผลงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน นายขวัญชัย ปุญยะสาร 17/03/2021 - 17/03/2021
4 รายงานวิจัยชั้นเรียน 63 นายขวัญชัย ปุญยะสาร 13/11/2020 - 09/04/2021
5 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจของ นายขวัยชัย ปุญยะสาร นายขวัญชัย ปุญยะสาร 16/03/2021 - 16/03/2021
6 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายขวัญชัย ปุญยะสาร -
7 รายงาน PDCA เดือน กุมภาพันธ์ 2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร 01/02/2021 - 09/04/2021
8 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาลีก นายขวัญชัย ปุญยะสาร 24/06/2021 - 04/10/2021
9 SAR นายขวัญชัย ปุญยะสาร 01/05/2021 - 31/10/2021
10 SAR 2/64 นายขวัญชัย ปุญยะสาร 01/10/2021 - 31/03/2022
11 แผนวัดและประเมินผล วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายขวัญชัย ปุญยะสาร -
12 กำหนดการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.4 นายขวัญชัย ปุญยะสาร 14/06/2021 - 25/03/2022
13 กำหนดการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.5 นายขวัญชัย ปุญยะสาร 14/06/2021 - 25/03/2022
14 กำหนดการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.6 นายขวัญชัย ปุญยะสาร 14/06/2021 - 25/03/2022
15 แผนวัดและประเมินผล วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายขวัญชัย ปุญยะสาร 14/06/2021 - 25/03/2022
16 แผนวัดและประเมินผล วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายขวัญชัย ปุญยะสาร 14/06/2021 - 25/03/2022
17 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายขวัญชัย ปุญยะสาร 01/06/2021 - 30/09/2021
18 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ปรับปรุง นายขวัญชัย ปุญยะสาร 16/05/2021 - 30/09/2021
19 งานวิจัยชั้นเรียน 1/64 นายขวัญชัย ปุญยะสาร 16/05/2021 - 30/09/2021
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon