นายชาญชัย เลานันท์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 13/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email : chanchai.night99@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : อื่นๆ
 • ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการสอนราชวิชาพระพุทธศาสนา ม.6 นายชาญชัย เลานันท์ -
2 กำหนดการสอนราชวิชาหน้าที่พลเมือง ม.4 นายชาญชัย เลานันท์ -
3 แผนการวัดและประเมินผลวิชาหน้าที่พลเมือง ม.4 นายชาญชัย เลานันท์ -
4 กำหนดการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.6 นายชาญชัย เลานันท์ -
5 แผนการวัดและประเมินผลวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.6 นายชาญชัย เลานันท์ -
6 รายงานผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชา หน้าที่พลเมือง เดือน กรกฎาคม 2563 (PDCA) นายชาญชัย เลานันท์ -
7 รายงานผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เศรษฐศาสตร์ ม.6 เดือน กรกฎาคม 2563 (PDCA) นายชาญชัย เลานันท์ -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon