นางสาวศศิพิมล พวงลำใย

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1935
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานแบบบันทึกร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
2 รายงานผลการปฎิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
3 รายงานผลการเป็นวิทยากรค่ายแกนนำจิตอาสา รปค.15 ราชภักดี นางสาวศศิพิมล พวงลำใย 28/12/2020 - 11/01/2021
4 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย 08/01/2021 - 08/01/2021
5 รายงานผลการปฎิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
6 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
7 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ศาสตร์พระราชาเกมส์ นางสาวศศิพิมล พวงลำใย 01/03/2021 - 04/03/2021
8 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
9 แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
10 รายงานความภาคภูมิใจในด้านตนเอง นักเรียน เพื่อนร่วมงาน สถานศึกษา นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
11 รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
12 รายงานผลการปฎิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย 04/01/2021 - 29/01/2021
13 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 98 ปี นางสาวศศิพิมล พวงลำใย 26/01/2021 - 26/01/2021
14 รายงานการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 รับมอบหมวกกงจิตอาสา รปค.15 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
15 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตาม MOU 10 ข้อ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
16 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
17 รายงานผลการประเมินตนเองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
18 แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
19 แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
20 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
21 รายงานสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนทีี 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
22 รายงานการใช้แผน เรื่องอสมการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 3 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
23 รายงานผลการปฎิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกรกฏาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
24 รายงานผลการปฎิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
25 รายงานผลการปฎิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
26 รายงานผลการปฎิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
27 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
28 แผนวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
29 รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ PDCA ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เดือนพฤศจิกายน นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
30 รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PDCA ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เดือน ธันวาคม นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
31 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
32 รายงานผลการจัดกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนกรกฎาคม นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
33 รายงานผลการจัดกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนมิถุนายน นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
34 รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงภาวะวิกฤตโควิด -19 เดือนกรกฎาคม นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
35 แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
36 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
37 รายงานการขอใช้แบบวัดค่าความสอดล้อง(IOC)ของมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
38 รายงานกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย 24/06/2021 - 24/06/2021
39 รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนมิถุนายน 2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
40 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
41 รายงานผลการจัดกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนสิงหาคม นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
42 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรุ็รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
43 รายงานผลการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เศษส่วนในชีวิต นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
44 รายงานการจ่ายเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
45 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “รับมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564” นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
46 รายงานการปฏิบัติตาม MOU 11 ข้อ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
47 รายงานผลการประเมินตนเอง (E-SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -