นายพิษณุ ลาพิง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 03/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 096728XXXX
 • Facebook :
 • Email : pissanu.laping0012@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่