นางสิรินทรา ทาแกง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157020001XXXX
 • วันเกิด : 20/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093274XXXX
 • Facebook : -
 • Email : sirintra.tak@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1762
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1.2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
2 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ MOU ภาคเรียนที่ 1.2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
3 รายงานการสังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1.2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
4 AAR ระดับชั้นนประถมศึกษาตอนปลาย นางสิรินทรา ทาแกง -
5 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
6 แผนการจัดการเรียนรู้และกำหนดการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ภาคเรียนที่ 2.2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
7 แผนอบรมแนะแนนวในชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ปีการศึกษา 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
8 กำหนดการสอนยุวกาชาดชัั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการึกษา 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
9 กำหนดการสอนรายวิชาเลือกเสรี นักวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสิรินทรา ทาแกง -
10 กำหนดการสอนรายวิชาเลือกเสรี นักวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
11 รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนพฤศจิกายน 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
12 กำหนดการสอนรายวิชาการงานอาชีพชัั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
13 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาการงานอาชีพ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
14 กำหนดการสอนซ่อมเสริมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
15 รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนธันวาคม 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
16 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
17 รายงานการอบรมในชั้นเรียน (Hoomroom) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 เดือนธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
18 รายงานการทำความสะอาดเขตพื้นที่ ประจำเดือน ธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
19 บันทึกการมาเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 เดือนธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
20 บันทึกเวลาเรียนรายวิชาการงานอาชีพ 6 เดือนธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
21 บันทึกเวลาเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 เดือนธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
22 บันทึกเวลาเรียน เดือนธันวาคม รายวิชานักวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสิรินทรา ทาแกง -
23 บันทึกเวลาเรียน เดือนธันวาคม รายวิชานักวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
24 บันทึกเวลาเรียนชุมนุมแอโรบิก ป.4-6 เดือนธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
25 รายงานท้ายหน่วย รายวิชาการงานอาชีพ หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้ นางสิรินทรา ทาแกง -
26 รายงานท้ายหน่วย รายวิชาการงานอาชีพ หน่วยที่ 2 อาหารและสารอาหาร นางสิรินทรา ทาแกง -
27 รายงานท้ายหน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 3 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน นางสิรินทรา ทาแกง -
28 โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
29 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
30 รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม PDCA นางสิรินทรา ทาแกง -
31 รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม PDCA นางสิรินทรา ทาแกง -
32 โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
33 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาการงานอาชีพ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
34 รายงานการปฏิบัติงาน รอบที่ ๑ นางสิรินทรา ทาแกง -
35 รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน PDCA นางสิรินทรา ทาแกง -
36 รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนกรกฎาคม 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
37 รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนสิงหาคม 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
38 รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนกันยายน 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
39 แบบันทึกการมาเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
40 แบบันทึกการมาเรียนการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
41 แบบันทึกการมาเรียนวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
42 แบบันทึกการมาเรียนวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสิรินทรา ทาแกง -
43 แบบันทึกการมาเรียนวิชาชุมนุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นางสิรินทรา ทาแกง -
44 แบบันทึกการมาเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.4 นางสิรินทรา ทาแกง -
45 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน ตุลาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
46 บันทึกการมาเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 นางสิรินทรา ทาแกง -
47 บันทึกเวลาเรียน เดือนตุลาคม รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
48 บันทึกเวลาเรียน ประจำเดือนตุลาคม รายวิชาการงานอาชีพ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
49 บันทึกเวลาเรียน เดือนตุลาคม รายวิชานักวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
50 บันทึกเวลาเรียน เดือนตุลาคม รายวิชานักวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสิรินทรา ทาแกง -
51 บันทึกเวลาเรียน เดือนตุลาคม ชุมนุมแอโรบิค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
52 รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนตุลาคม 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
53 รายงานการอบรมในชั้นเรียน (Hoomroom) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 นางสิรินทรา ทาแกง -
54 รายงานการปฏิบัติงาน ดูแลเขตพื้นทีรับผิดชอบชั้นประถมศึกาาปีที่ 6/4 ประจำเดือนตุลาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
55 โครงร่างงานวิจัย ปีการศึกษา 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
56 รายงานการปฏฺบัติงาน ด้านงานอนามัย การฉีดวัคซีนบาดทะยัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -