นางยุวันดา พานิช

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089559XXXX
 • Facebook :
 • Email : yuwanda2561@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน แผนวัด ประเมินผล วิทยาศาสตร์4 ภาค2/2564 นางยุวันดา พานิช -
2 รายงานผลการปฏิบัติงาน PLC สาระวิทยาศาสตร์ ภาคเรียน1-2/2564 นางยุวันดา พานิช -
3 รายงานตัวอย่างคะแนน วิทยาศาสตร์4 ภาค2/2564 นางยุวันดา พานิช -
4 รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงงานจิตอาสา ภาค2/2564 นางยุวันดา พานิช -
5 แผนวัดผล รายวิชาเคมี6 (ว33222) นางยุวันดา พานิช -
6 กิจกรรมบูรณาการศาสตร์พระราชา ระดับชั้นมัธยมศึกปษปีที่ 2 นางยุวันดา พานิช -
7 รายงานผลการปฏิบัติงาน PLC วิทยาศาสตร์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นางยุวันดา พานิช -
8 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ภาค 2 ปี 2563 นางยุวันดา พานิช -
9 ผลงาน ความภาคภูมิใจที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ภาค2/2564 นางยุวันดา พานิช -
10 รายงานผลการปฏิบัติงาน คำอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร์4 ภาค2/2564 นางยุวันดา พานิช -
11 รายงานผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA เดือน ธันวาคม 2563 นางยุวันดา พานิช -
12 รายงานผลการปฏิบัติงาน PDCA เดือน มกราคม 2564 ภาค2/2563 นางยุวันดา พานิช -
13 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางยุวันดา พานิช -
14 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ สายการสอน นางยุวันดา พานิช -
15 รายงานแบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน นางยุวันดา พานิช -
16 รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงสร้างรายวิชา/แผนวัด ประเมินผล ภาคเรียน2/2564 นางยุวันดา พานิช -
17 รายงานผลการปฏิบัติงาน แผนวัด ประเมินผล วิทยาศาสตร์4 ภาคเรียน2/2564 นางยุวันดา พานิช -
18 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางยุวันดา พานิช -
19 รายงานการปฏิบัติงาน 5 ส ชั้น ม.1/1 นางยุวันดา พานิช 03/12/2021 - 31/03/2022
20 รายงานการปฏิบัติงาน 5 ส ชั้น ม.1/1 นางยุวันดา พานิช 03/12/2021 - 31/03/2022
21 รายงาน 5 ส ชั้น ม.1/1 พฤศจิกายน 2564 นางยุวันดา พานิช -
22 รายงานกิจกรรม 5ส ม.1/1 ธันวาคม 2564 นางยุวันดา พานิช -
23 รายงานการนำนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ นางยุวันดา พานิช -
24 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ชพ. นางยุวันดา พานิช -
25 SAR กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นางยุวันดา พานิช -
26 รายงานการจัดทำแผนวัดผล ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 นางยุวันดา พานิช -
27 รายงานการจัดทำกำหนดการสอน ภาค 1 ปี 2564 นางยุวันดา พานิช -
28 SAR ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 นางยุวันดา พานิช -
29 รายงาน PDCA มิถุนายน 2564 นางยุวันดา พานิช -
30 รายงาน PDCA กรกฎาคม 2564 นางยุวันดา พานิช -
31 รายงาน PDCA สิงหาคม 2564 นางยุวันดา พานิช -
32 รายงานการจัดการเรียนการสอน On hand On demand กรกฎาคม 2564 นางยุวันดา พานิช -
33 รายงานการจัดการเรียนการสอน On hand On demand วิทย์ 3กรกฎาคม 2564 นางยุวันดา พานิช -
34 รายงานการจัดการเรียนการสอน On hand On demand เคมี5 ปี 2564 นางยุวันดา พานิช -
35 รายงานการจัดการเรียนการสอน On hand On demand วิทย์ มิถุนายน 2564 นางยุวันดา พานิช -
36 รายงานผลการปฏิบัติงาน แผนวัด ประเมินผล เคมี5 ภาค1/2564 นางยุวันดา พานิช -
37 วิชาการ นางยุวันดา พานิช -
38 รายงานผลการปฏิบัติงาน MOU 1.2564 นางยุวันดา พานิช -
39 รายงานการปฏิบัติงานตาม MOU การปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) นางยุวันดา พานิช -
40 รายงานกำหนดการสอน ภาค 1 ปี 2565 นางยุวันดา พานิช 20/05/2022 -
41 รายงานแผนวัดผลประเมินผล ภาค 1 ปี 2565 นางยุวันดา พานิช 20/05/2022 - 20/05/2022
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon