นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 156060000XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 ส่งกำหนดการสอนvอังกฤษหลัก 1/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์ 15/05/2020 - 30/09/2020
2 ส่งแผนการวัดผลและประเมินผลอังกฤษหลัก 1/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์ 15/05/2020 - 30/09/2020
3 ส่งกำหนดการสอนอังกฤษเสริม 1/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์ 15/05/2020 - 30/09/2020
4 ส่งแผนการวัดผลและประเมินผลอังกฤษเสริม 1/2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์ 15/05/2020 - 30/09/2020
5 ส่งPDCA ประจำเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม 2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์ 15/05/2020 - 31/07/2020
6 รายงานผลการใช้แผนสอน Unit 1 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์ 15/05/2020 - 31/07/2020
7 ส่งPDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์ 03/08/2020 - 31/08/2020
8 รายงานผลการใช้แผนสอน Unit 2 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์ 03/08/2020 - 31/08/2020
9 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์ 15/05/2020 - 30/09/2020
10 ส่งPDCA ประจำเดือนกันยายน 2563 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์ 01/09/2020 - 30/09/2020
11 รายงานผลการใช้แผนสอน Unit 3 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์ 01/09/2020 - 30/09/2020