นางตีรณา หลวงศร วงษา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357080018XXXX
 • วันเกิด : 15/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084949XXXX
 • Facebook : tirana962@gmail.com
 • Email : teerana.lua@rpg15.ac.th
 • Website : -

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7834
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 40450661
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 ประชุมชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แลเออฟไลน์ของนักเรียนระดับชั้น ม.2/4 นางตีรณา หลวงศร วงษา 18/06/2020 - 18/06/2020
2 ประชุมชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แลเออฟไลน์ของนักเรียนระดับชั้น ม.2/4 นางตีรณา หลวงศร วงษา 18/06/2020 - 18/06/2020
3 การทำกิจกรรม 5ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 นางตีรณา หลวงศร วงษา 24/07/2020 - 24/07/2020
4 การทำกิจกรรม 5ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 นางตีรณา หลวงศร วงษา 24/07/2020 - 24/07/2020
5 รายงานการปฏิบีติหน้าที่เวรประจำวันด้านประตูทิศตะวันออก นางตีรณา หลวงศร วงษา 06/08/2020 - 06/08/2020
6 การดูแลนักเรียนทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียนและตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียนม2/4 นางตีรณา หลวงศร วงษา 20/08/2020 - 20/08/2020
7 บันทึกความดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2020 - 31/12/2020
8 การช่วยเหลือนักเรียน นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2020 - 31/12/2020
9 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออฟไลน์รายวิชาภาษาอังกฤษ1 (อ21101) นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2020 - 31/12/2020
10 รายงานบันทึกหลังสอนบทที่ 1 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2020 - 31/12/2020
11 รายงานบันทึกหลังสอนบทที่ 2 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2020 - 31/12/2020
12 รายงานPDCAบทที่1 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2020 - 31/12/2020
13 รายงานPDCAบทที่2 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2020 -
14 รายงานการมีส่วนร่วมกับชุมชน นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2020 - 30/09/2020
15 ร่วมงานเกษียณปี2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา 10/09/2020 - 10/09/2020
16 รายงานบันทึกหลังสอนบทที่ 3 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2020 - 30/09/2020
17 รายงานการสอบกลางภาคนักเรียนระดับชั้นที่สอน นางตีรณา หลวงศร วงษา 02/09/2020 - 02/09/2020
18 ร่วมงานวันแม่ 12 สิงหาคม2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา 12/08/2020 - 12/08/2020
19 การประชุมPLCกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/06/2020 - 30/09/2020
20 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา -
21 รายงานการปฏิบัติงาน MOU ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2563 นางตีรณา หลวงศร วงษา 01/04/2020 - 30/09/2020