นายณัฐพงษ์ ทาโน

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157120004XXXX
 • วันเกิด : 29/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 083766XXXX
 • Facebook :
 • Email : K.thanomax29@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 10823
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 98184
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการสังเคราะห์ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน -
2 การรายงานการปฏิบัติตาม MOU นายณัฐพงษ์ ทาโน -
3 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน -
4 รายงาน PDCA กรกฎาคม 63 นายณัฐพงษ์ ทาโน -
5 โครงสร้างเวลาเรียนสังคมศึกษา ป.6 นายณัฐพงษ์ ทาโน -
6 รายงานการใช้แผน สังคมศึกษา หน่วยที่ 1(กรกฎาคม) นายณัฐพงษ์ ทาโน -
7 PDCA เดือนสิงหาคม 2563 มาตรฐานที่3 นายณัฐพงษ์ ทาโน -
8 PDCA เดือนสิงหาคม 2563 มาตรฐานที่3 นายณัฐพงษ์ ทาโน -
9 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1/63 นายณัฐพงษ์ ทาโน -
10 PDCA เดือนกันยายน 2563 มาตรฐานที่3 นายณัฐพงษ์ ทาโน 01/09/2020 - 30/09/2020
11 รายงาน PDCA ตุลาคม 63 นายณัฐพงษ์ ทาโน 01/10/2020 - 30/10/2020
12 รายงานการใช้แผน สังคมศึกษา หน่วยที่ 2 นายณัฐพงษ์ ทาโน -