นายสิปปวิชญ์ พลสุข

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 091567XXXX
 • Facebook :
 • Email : sippawich.pha@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 829
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : คศ.1
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงาน : การพัฒนาคุณภาพ PDCA พฤศจิกายน 2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
2 รายงาน : การพัฒนาคุณภาพ PDCA ธันวาคม 2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
3 รายงาน : การพัฒนาคุณภาพ PDCA มกราคม 2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
4 รายงาน : การพัฒนาคุณภาพ PDCA กุมภาพันธ์ 2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
5 รายงาน : การพัฒนาคุณภาพ PDCA มีนาคม 2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
6 รายงาน : โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน 2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
7 รายงาน : โครงร่างวิจัยเพื่อการศึกษา นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
8 รายงาน : แบบบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 2/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
9 รายงาน : แบบบันทึกร่องรอยหลักฐาน การปฏิบัติงาน 2/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
10 รายงาน : แบบบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (E-SAR) 2/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
11 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ศิลปะ ม.3 2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
12 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ศิลปะ ม.6 2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
13 รายงาน : PPT นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 2/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
14 รายงาน : บทความผลงานที่ภาคภูมิใจ 2/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
15 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู รายปีการศึกษา 2563 (ว.21) นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
16 รายงาน : แบบบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
17 รายงาน : แบบบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (E-SAR) 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
18 รายงาน : PPT นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
19 รายงาน : การพัฒนาคุณภาพ PDCA กรกฎาคม 2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
20 รายงาน : การพัฒนาคุณภาพ PDCA สิงหาคม 2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
21 รายงาน : การพัฒนาคุณภาพ PDCA กันยายน 2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
22 รายงาน : แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
23 รายงาน : การพัฒนาคุณภาพ PDCA ตุลาคม 2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
24 รายงาน : แบบบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (E-SAR) 1/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
25 รายงาน : การพัฒนาคุณภาพ PDCA มิถุนายน 2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
26 รายงาน : การพัฒนาคุณภาพ PDCA กรกฎาคม 2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
27 รายงาน : การพัฒนาคุณภาพ PDCA สิงหาคม 2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
28 รายงาน : PPT นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 1/2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
29 ID Plan สิปปวิชญ์ 2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
30 โครงสร้างรายวิชา : ศิลปะ(พื้นฐาน) ม.3 2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
31 โครงสร้างรายวิชา : ศิลปะ(พื้นฐาน) ม.6 2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
32 โครงสร้างรายวิชา : ศิลปะ(เพิ่มเติม) ม.3 2564 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -