นายสิปปวิชญ์ พลสุข

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157040015XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 091567XXXX
 • Facebook :
 • Email : sippawich.pha@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 829
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ศิลปะ ม.3 2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
2 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ศิลปะ ม.6 2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
3 รายงาน : ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 2/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
4 ผลงานที่ประทับใจ 2/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
5 รายงาน : ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
6 รายงาน : แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
7 รายงาน : การพัฒนาคุณภาพ PDCA กรกฎาคม 2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
8 รายงาน : การพัฒนาคุณภาพ PDCA สิงหาคม 2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
9 รายงาน : การพัฒนาคุณภาพ PDCA กันยายน 2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
10 รายงาน : การพัฒนาคุณภาพ PDCA ตุลาคม 2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
11 รายงาน : สรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -
12 รายงาน : สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (E-SAR) 1/2563 นายสิปปวิชญ์ พลสุข -