นางสาววริษา ภิวงค์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 25/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 096090XXXX
 • Facebook : warisa phiwong
 • Email : ployj44@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : อื่นๆ
 • ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการวัดประเมินผล รายวิชาภาษาไทย ชั้นป.6 ภาคเรียนที่2 นางสาววริษา ภิวงค์ 01/12/2020 - 30/04/2021
2 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทย ชั้นป.6 ภาคเรียนที่ 2 นางสาววริษา ภิวงค์ 01/12/2020 - 30/04/2021
3 โครงสร้างรายวิชา นางสาววริษา ภิวงค์ 01/07/2020 -