นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน

ครูผู้สอน

 • อายุ 51 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357080034XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080131XXXX
 • Facebook :
 • Email : sangduan.chu@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการประปฎิบัติงานและประเมินตนเองSAR ภาคเรียนที่ 1 ปี2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
2 กำหนดการสอนรายวิชา กระบวนการจัดทำบัญชี ภาคเรียนที่ 2/63 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
3 กำหนดการสอนรายวิชา การบัญชีบริษัทจำกัด ภาคเรียนที่ 2/63 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
4 กำหนดการสอนรายวิชา การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด ภาคเรียนที่ 2/63 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
5 กำหนดการสอนรายวิชา การบัญชีกิจการพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/63 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
6 กำหนดการสอนรายวิชา การบัญชีอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2/63 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
7 กำหนดการสอนรายวิชา การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า ภาคเรียนที่ 2/63 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
8 กำหนดการสอนรายวิชา การบัญชีสหกรณ์ ภาคเรียนที่ 2/63 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
9 กำหนดการสอนรายวิชา โครงการ ภาคเรียนที่ 2/63 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
10 รายงานสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
11 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
12 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
13 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 1/63 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
14 รายงานผลการปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
15 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน กันยายน 2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -