นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 30/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080858XXXX
 • Facebook : ภัทรนันท์ พลรัฐ
 • Email : baipoopeace@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7580
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการบริหารจัดการชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/07/2020 - 30/10/2020
2 PDCA ประจำเดือน มกราคม 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/01/2021 - 30/03/2021
3 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/12/2020 - 14/03/2021
4 รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/12/2020 - 09/04/2021
5 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/12/2020 - 17/03/2021
6 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินรายบุคคล นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 15/05/2020 - 30/11/2020
7 กิจกรรมลูกเสือประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 16/02/2021 - 19/02/2021
8 หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 14/05/2020 -
9 แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 14/05/2020 - 31/03/2021
10 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้่ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 14/05/2020 - 09/04/2021
11 ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/12/2020 - 16/03/2021
12 รายงาน PDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 04/01/2021 - 31/03/2021
13 PDCA ประจำเดือน ธันวาคม 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/07/2020 - 10/04/2021
14 รายงานการจัดทำ 5ส นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 24/06/2020 - 10/04/2021
15 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 25/06/2020 - 09/04/2021
16 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษเสริม ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 25/06/2020 - 09/04/2021
17 กำหนดการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 25/06/2020 - 09/04/2021
18 กำหนดการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเสริม ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 25/06/2020 - 09/04/2021
19 PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 03/09/2020 - 05/03/2021
20 PDCA ประจำเดือนกันยายน 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/07/2020 - 13/11/2020
21 งานนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU 10 ข้อ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/04/2020 - 30/09/2020
22 PDCA ประจำเดือน ตุลาคม 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/07/2020 - 31/03/2021
23 PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/07/2020 - 31/08/2020
24 PDCA ประจำเดือนมิถุนายน 2563 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 15/06/2020 - 31/08/2020
25 PDCA ประจำเดือน ตุลาคม 2564 MOU ข้อ 1,6,10 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 14/07/2021 - 30/11/2021
26 รายงานกิจกรรม 5 ส เดือน ตุลาคม 2564 MOU ข้อ 2,3 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/10/2021 - 31/10/2021
27 PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 MOU ข้อ 1, 6, 10 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 14/07/2021 - 31/12/2021
28 รายงาน 5 ส เดือน พฤศจิกายน 2564 MOU ข้อ 2, 3 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/11/2021 - 30/11/2021
29 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม รับขวัญแพะ MOU ข้อ 3 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/11/2021 - 01/11/2021
30 รายงานกิจกรรม 2 สัปดาห์แรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามนโยบาย สพฐ. MOU ข้อ 5 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/11/2021 - 14/11/2021
31 รายงานการจัดการเรียนการสอนภาวะโควิด 19 เดือนพฤศจิกายน 2564 MOU ข้อ 5 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/11/2021 - 30/11/2021
32 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม วันลอยกระทง MOU ข้อ 3 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 15/11/2021 - 19/12/2021
33 กำหนดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/11/2021 - 31/03/2022
34 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ ป.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/11/2021 - 31/03/2022
35 กำหนดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/11/2021 - 31/03/2022
36 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/11/2021 - 31/03/2022
37 กำหนดการสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/11/2021 - 31/03/2022
38 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษเสริม ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/11/2021 - 31/03/2022
39 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม คริสมาสต์และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ MOU ข้อ 3 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 20/12/2021 - 29/12/2021
40 รายงานกิจกรรม 5 ส เดือน ธันวาคม 2564 MOU ข้อ 2,3 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/12/2021 - 31/12/2021
41 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้่ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 หน่วยที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 MOU ข้อ 10 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/11/2021 - 15/12/2021
42 PLC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 14/05/2021 - 31/10/2021
43 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กและวันขึ้นปีใหม่ MOU ข้อ 3 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 04/01/2022 - 07/01/2022
44 PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 14/06/2021 - 31/03/2022
45 รายงานการบริหารจัดการชั้นเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 14/06/2021 - 08/10/2021
46 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 17/05/2021 - 01/04/2022
47 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษเสริม ป.2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 17/05/2021 - 01/04/2022
48 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้่ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 14/06/2021 - 15/09/2021
49 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษเสริม ป.1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 17/05/2021 - 01/04/2022
50 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 14/06/2021 - 08/10/2021
51 กำหนดการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 17/05/2021 - 01/04/2022
52 กำหนดการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเสริม ป.2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 17/05/2021 - 01/04/2022
53 กำหนดการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเสริม ป.1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 17/05/2021 - 01/04/2022
54 PDCA ประจำเดือน มิถุนายน 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 14/06/2021 - 31/03/2022
55 PDCA ประจำเดือน กันยายน 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 14/06/2021 - 31/03/2022
56 รายงานการสอนชดเชย เดือน กันยายน 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/09/2021 - 30/09/2021
57 รายงานสอนชดเชย เดือน สิงหาคม 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/08/2021 - 31/08/2021
58 รายงาน 5 ส เดือน กันยายน 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 01/09/2021 - 30/09/2021
59 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 14/05/2021 - 12/10/2021
60 PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2564 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ 14/06/2021 - 31/03/2022