นางยุวันดา พานิช

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357070007XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089559XXXX
 • Facebook :
 • Email : yuwanda2561@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนวัดผล รายวิชาเคมี6 (ว33222) นางยุวันดา พานิช -
2 แผนวัดผล รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว22102) นางยุวันดา พานิช -
3 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางยุวันดา พานิช -